هدف :
 هماهنگــي، هدایت و نظارت بر كليه امور پژوهشی و برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی و همچنين ارزيابي عملكرد برنامه هاي راهبردي منابع انساني در سطح شرکت ملي نفت ايران می باشد.

* معرفی واحد

* فرآیندهای جاری

* مستندات اداری

* ارتباط با ما
 


گروه دورانV6.1.4.0