بطور كلي هدف امور  امور كاركنان ارائه خدمات اداري و پرسنلی به كاركنان ستاد شركت ملي نفت ايران با هدف حفظ و نگهداشت نيروي انساني و ارتقاء بهره وري سازمان و نظارت برحسن اجراي مقررات مربوطه در شركت ملي نفت ايرانشركت هاي تابعه از طريق واحدهاي تحت نظر شامل خدمات متمركز كاركنان، آمار و اطلاعات و شناسايي كاركنان ،كارگزيني مركزي و امور هيئت رئيسه و ماموريتهاي خارج از كشور و مطالعات و هماهنگي امور پرسنلي مي باشد.

 اهم مسئوليت هاي محوله رئيس امور كاركنان به شرح ذيل است:
-        تدوين سياستها ، خط مشي ها در زمينه امور پرسنلي
-       نظارت بر حسن انجام ترفيعات ، انتقالات، انتصابات و اقدامات پرسنلي منجر به صدور احكام ترفيع،انتصاب، اضافات شايستگي، تعديل مدرك تحصيلي و...
-       برنامه ريزي ، طراحي وتلخيص وارائه كليه آمارهاي پرسنلي
-       ايجاد وحدت رويه در انجام امور پرسنلي با ساير شركتها
 -      اجرا و هدايت پروژه هاي مطالعاتي در زمينه منابع انساني وبهبود كيفيت خدمات پرسنلي.

          

خدمات متمرکز کارکنان
آمار و اطلاعات و شناسایی کارکنان
کارگزینی مرکزی
امور اداری هیات رئیسه و ماموریتهای خارج از کشور
مطالعات و هماهنگی امور پرسنلی
 

 ارتباط با ما :
آدرس : تهران – تقاطع حافظ و رودسر- ساختمان مركزي جديد شركت ملي نفت ايران- طبقه دهم – اتاق 1001
تلفن مستقيم : 02188941260       نمابر:  02188947132


گروه دورانV6.1.4.0