پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401   10:11:24
چهارشنبه 27 اسفند 1399
        روابط كار و مددكاري


        واحد روابط كار و مددكاري اجتماعي، نقش پيگيري و محقق نمودن بخشي از اهداف مرتبط با مديريت منابع انساني در محيط كار به منظور دستيابي به حداكثر كارآيي و ارتقاي بهره وري نيروي كار را عهده دار است.
        اين واحد جهت نيل به اهداف مذكور مبادرت به حمايت هاي مادي و معنوي و حل و فصل مسائل و مشكلات كاركنان و خانواده هاي بلافصل آنان مي نمايد تا با رفع نگراني ها موجبات انبساط خاطر و زمينه رشد و شكوفايي استعدادها و نهايتاً نيل به زندگي بهتر در محيط خانوادگي ، كسب رفاه اجتماعي و بهبود شرايط كار فراهم گردد.


        ساختار سازماني
        ساختار سازماني واحد روابط كار و مددكاري اجتماعي مشتمل بر بخش هاي ذيل مي باشد:
        - روابط كار و صندوق تأمين آتيه
        - مددكاري اجتماعي
        - مطالعات و طرح هاي حمايتي

 


     
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر