شنبه 1 آبان 1400   04:20:01
شنبه 23 اسفند 1399
امور كاركنان :

 بطور كلي هدف امور  امور كاركنان ارائه خدمات اداري و پرسنلی به كاركنان ستاد شركت ملي نفت ايران با هدف حفظ و نگهداشت نيروي انساني و ارتقاء بهره وري سازمان و نظارت برحسن اجراي مقررات مربوطه در شركت ملي نفت ايرانشركت هاي تابعه از طريق واحدهاي تحت نظر شامل خدمات متمركز كاركنان، آمار و اطلاعات و شناسايي كاركنان ،كارگزيني مركزي و امور هيئت رئيسه و ماموريتهاي خارج از كشور و مطالعات و هماهنگي امور پرسنلي مي باشد.

 اهم مسئوليت هاي محوله رئيس امور كاركنان به شرح ذيل است:
-        تدوين سياستها ، خط مشي ها در زمينه امور پرسنلي
-       نظارت بر حسن انجام ترفيعات ، انتقالات، انتصابات و اقدامات پرسنلي منجر به صدور احكام ترفيع،انتصاب، اضافات شايستگي، تعديل مدرك تحصيلي و...
-       برنامه ريزي ، طراحي وتلخيص وارائه كليه آمارهاي پرسنلي
-       ايجاد وحدت رويه در انجام امور پرسنلي با ساير شركتها
 -      اجرا و هدايت پروژه هاي مطالعاتي در زمينه منابع انساني وبهبود كيفيت خدمات پرسنلي.

          
 
 
  تلفن هاي تماس امور كاركنان
نام و نام خانوادگي سمت   شماره اتاق شماره تلفن مستقيم
امور كاركنان
علي اكبر عليزاده  رئيس امور كاركنان 1002 61622477-61622478
خدمات متمركز كاركنان
مراد مرادپوري رييس خدمات متمركز كاركنان 917 61622994-61622571
شهناز ميرزايي  رئيس حقوق و دستمزد  1007 61622434
فريبا باوند سرپرست انتقالات و ترفيعات 1006 61622519
ليلا حسيني زاده رييس مزاياي كاركنان 901 61622485
كارگزيني مركزي
عباس عباديان رييس كارگزيني 915 61622533
سيده نونا ميرخاني رييس خدمات كاركنان 910 61622698
آمار و اطلاعات و شناسايي كاركنان
سعيده شفيعي رييس آمار و اطلاعات و شناسايي كاركنان 1013 61622505
احمد نصر آزاداني رييس آمار و اطلاعات و خدمات مكانيزه 1012 61622562
سيدمحمدهادي حسيني  رييس بايگاني و شناسايي 1013 6162656
 امور اداري هيئت رييسه و مأموريت هاي خارج از كشور
سيد مصطفي سيدپور رييس  امور اداري هيئت رييسه و مأموريت هاي خارج از كشور  1017 61622506
تطبيق سوابق و تعديل مدرك كاركنان
رضارضايي فرد مسئول تطبيق سوابق و تعديل مدرك كاركنان 922 61623245
مطالعات و هماهنگي امور پرسنلي
زهرا گلدار رييس مطالعات و هماهنگي امور پرسنلي 919 61622667
 

 

 

 ارتباط با ما :
آدرس : تهران – تقاطع حافظ و رودسر- ساختمان مركزي جديد شركت ملي نفت ايران- طبقه دهم – اتاق 1001
تلفن مستقيم : 02188941260       نمابر:  02188947132
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر