پنجشنبه 27 مرداد 1401   02:28:31
شنبه 23 اسفند 1399
امور كاركنان :

 بطور كلي هدف امور  امور كاركنان ارائه خدمات اداري و پرسنلی به كاركنان ستاد شركت ملي نفت ايران با هدف حفظ و نگهداشت نيروي انساني و ارتقاء بهره وري سازمان و نظارت برحسن اجراي مقررات مربوطه در شركت ملي نفت ايرانشركت هاي تابعه از طريق واحدهاي تحت نظر شامل خدمات متمركز كاركنان، آمار و اطلاعات و شناسايي كاركنان ،كارگزيني مركزي و امور هيئت رئيسه و ماموريتهاي خارج از كشور و مطالعات و هماهنگي امور پرسنلي مي باشد.

 اهم مسئوليت هاي محوله رئيس امور كاركنان به شرح ذيل است:
-        تدوين سياستها ، خط مشي ها در زمينه امور پرسنلي
-       نظارت بر حسن انجام ترفيعات ، انتقالات، انتصابات و اقدامات پرسنلي منجر به صدور احكام ترفيع،انتصاب، اضافات شايستگي، تعديل مدرك تحصيلي و...
-       برنامه ريزي ، طراحي وتلخيص وارائه كليه آمارهاي پرسنلي
-       ايجاد وحدت رويه در انجام امور پرسنلي با ساير شركتها
 -      اجرا و هدايت پروژه هاي مطالعاتي در زمينه منابع انساني وبهبود كيفيت خدمات پرسنلي.

          
 
 
تلفن هاي تماس امور كاركنان
نام و نام خانوادگي سمت شماره‌اتاق شماره تلفن مستقيم
امور كاركنان
مراد مراد پوري رئيس امور كاركنان 1001 61622477-61622478
فريبا محمدی مسئول دفتر 1002 61622477-61622478
مهدي نيري كارمند دفتري 1003 61622402
هماهنگی و پیگیری امورکارکنان
محسن رهبر مسئول هماهنگي و پيگيري امور كاركنان 1003 61622402
خدمات متمركز كاركنان
سعيده  شفیعی رئيس خدمات  متمركز كاركنان 917 61622571-61622994
بهمن روح نواز مسئول دفتر 918 61622571-61622994
انتقالات و ترفيعات
مهدي عبدی رئيس انتقالات و ترفيعات 1005 61622519
شهناز مظفری مسئول دفتر 1006 61623322-61622519
ليلا عادل كارشناس 1006 61623831
عارفه عباسيان فرد كارشناس 1006 61622442
رضا فردي كارشناس 1004 61623893
آمنه مقصوديان كارشناس 1004 61622640
باقر مقدم كارشناس 1004 61622493
مزايا و بازنشستگي كاركنان
رضا رضایی فرد رئيس مزايا وبازنشستگي 902 61622485
هدي خسرواني كارشناس 901 61623199
مريم شاه قلعه كارشناس 901 61622489
حقوق و دستمزد
ندا فضلي رئيس حقوق و دستمزد 1007 61622434-61622414
بهروز نعمتی كارشناس 1007 61622987
 مريم غضنفری كارشناس 1007 61623887
مرضيه خوشفکر كارشناس 1007 61623887
مطهره داودی كارشناس 1007 61623887
آمار اطلاعات وشناسايي كاركنان
احمد نصر آزادانی رئيس آماراطلاعات شناسايي كاركنان 1013 61622505
افسانه نژاده مسئول دفتر 1013 61623330
آمار و اطلاعات و خدمات رايانه اي
مريم عرب رئيس آمار و اطلاعات 1012 61622562
معصومه جعفرزاده كارمند 1015 61622488
مطهره نقدي كارشناس 1015 61622585
افسانه براتی كارشناس 1015 61623585
محسن قاسمی نژاد كارشناس 1009 61622910
حسام الدين زیتونی نژاد كارشناس 1009 61624174
بايگاني و شناسايي كاركنان
محمد هادي حسینی رئيس بايگاني و شناسايي كاركنان 1013 61622656
نرجس صيدي كارشناس 1010 61622993
مريم وزیریان كارمند دفتري 1010 61623329
محمد قناعتی كارشناس 1010 61623329
حسين فرک كارمند دفتري 1010 61622292
محمد صابري كارمند دفتري 1011 61623835
افتخاری 1011 61623835
سودابه طوسی كارشناس 1008 61624748
عاطفه ملکی كارمند دفتري 1008 61624748
كميسيون بررسي سوابق  و تعديل مدرك
سمانه خليفه مسئول بررسي سوابق و تعديل مدرك 922 61623745
ابوالفضل مختاري كارمند دفتري 922 61622661-61624276
شاهرخ داودي كارشناس 922 61622661
اعظم قلعه نويي كارشناس 922 61622661
امير طالبي كارشناس 922 61624276-61622661
كارگزيني مركزي
عباس عباديان رئيس كارگزيني مركزي 914 61622533
فهيمه الويريان مسئول دفتر 914 61622533
 زهرا محمدي رئيس خدمات كاركنان 911 61624177
محمدرضا عظيمي منش كارشناس 911 61622924
مريم سرانجام كارشناس 913 61624554
رضا رمضاني كارمند 913 61623205
علي مهمان نواز كارشناس 912 61622483
علي موحديان كارشناس 921 61623245
بهروز عبدلي آناليست 912 61623299
امين امرايي كارشناس 916 61623738
آتنا خالقي متصدي حضور غياب 916 61623128
علي لطيفيان كارمند  دفتري 918 61624091
امور اداري هيات رئيسه و ماموريت هاي خارج از كشور
زهرا گلدار رئيس امور اداري هيات رئيسه و ماموريت هاي خارج از كشور 1017 61622506-61622411
ژيلا لطف اله زادگان كارشناس 1018 61622506-61622411
نوشين استاد هاشمي كارشناس 1018 61622506-61622411
مامورين
حديث قابضي آناليست نقل و انتقال مامورين به خارج از صنعت 61622667
امور اداري كاركنان غير رسمي
سهيلا بختيار نيا رئيس امور اداري نيروهاي غير رسمي مركزي پنجم طبقه دوم اتاق 203 61624036-61624579
سميه شهرياري مسئول دفتر 204 88901040
محمد علي عبادي كارشناس 204 88901040
نازنين زينب زارعي كارشناس 204 61624036-61624579
عليرضا حسين زاده كارشناس 204 61624579-61624036
دبيرخانه امور كاركنان
ايمان اكبر نژاد كارمند اموردفتري 921 61622558
خانم بياتي كارمند امور دفتري 921 61622558 

 

  ارتباط با ما :

آدرس : تهران – تقاطع حافظ و رودسر- ساختمان مركزي جديد شركت ملي نفت ايران- طبقه دهم – اتاق 1001
تلفن مستقيم : 02188941260       نمابر:  02188947132
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر