پنجشنبه 11 آذر 1400   15:34:02
دوشنبه 18 اسفند 1399
فرآیندهای جاری:
 
فرآیندهای کاری واحد در چهار حوزه به شرح ذیل می باشد:

1-    پژوهش منابع انساني:
بخش پژوهش هاي منابع انساني, مسئوليت پژوهش درحوزه منابع انساني شركت ملي نفت را برعهده داشته و در سه حوزه پژوهش هاي توسعه اي، پژوهش هاي موردي و پژوهش هاي راهبردي فعاليت ميكند. اين بخش ضمن بررسي در زمينه آخرين موضوعات پژوهشي منابع انساني و پيشنهاد موضوعات جديد، مدلها ومتدولوژي هاي مربوطه را نيز بررسي و نسبت به مدل سازي در خصوص موضوعات پژوهشي مربوطه اقدام نموده و همچنين كليه پژوهش هاي حوزه منابع انساني شركت ملي نفت را راهبري و هماهنگي مينمايد.

2-    برنامه ريزي راهبردي منابع انساني:
اين حوزه با هدف ارتقاء عملكرد مديريت توسعه منابع انساني و به منظور تغيير جهت برنامه هاي اين مديريت از فعاليت هاي روزمره مدار به فعاليت هاي آينده گرا به دنبال استقرار مديريت استراتژیک منابع انسانی، تهیه سیاستهای پیشنهادی در زمینه کلیه برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت حوزه منابع انسانی شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه ، با هدف انسجام و همگرایی فرایند خط مشی گذاری و اجرای برنامه های ستاد و شرکتهای تابعه در راستای ماموریت، ارزشها و چشم انداز حوزه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران می باشد.

3-    ارزيابي عملكرد برنامه هاي راهبردي منابع انساني:
اين بخش اصلاح جهت گيري هاي برنامه هاي راهبردي، ارزيابي مستمر برنامه ها و اقدامات منابع انساني و ارائه اطلاعات عملكردي جهت اصلاح جهت گيري هاي بلند مدت برنامه ها و بهبود نارساييها را برعهده دارد.

4-    طراحي سيستم هاي منابع انساني:
به منظور استقرار و عملیاتی نمودن برنامه استراتژیک منابع انسانی و همچنین نتایج حاصل از پژوهش های صورت گرفته، سیستمهایی با هدف مکانیزه نمودن فرآیندهای مورد نظر و همچنین نگهداری و پردازش و ارائه گزارشات مربوطه، طراحی و استقرار می یابد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر