اسناد درماني و باز پرداخت هزينه هاي درماني
 
 
 
 
تلفن تماس
نام كارشناس
طبقه - اتاق
واحد ارائه دهنده خدمت
مراحل انجام كار
23299 - 24554
خانم عباسيان آقاي عبدلي
ط 9 اتاق 912،913
كارگزيني مركزي
تحويل اسناد درماني كاركنان
23299 - 24554
خانم عباسيان آقاي عبدلي
ط 9 اتاق 912،913
كارگزيني مركزي
كنترل مدارك وفق مقررات
23299 - 24554
خانم عباسيان آقاي عبدلي
ط 9 اتاق 912،913
كارگزيني مركزي
انجام مكاتبات اداري جهت ارسال مدارك به سازمان بهداشت و درمان
23299 - 24554
خانم عباسيان آقاي عبدلي
ط 9 اتاق 912،913
كارگزيني مركزي
ارسال مدارك به سازمان بهداشت و درمان توسط رابط كارگزيني
23299 24554
خانم عباسيان آقاي عبدلي
ط 9 اتاق 912،913
كارگزيني مركزي
تاييد مدارك ودرج ميزان بازپرداخت هزينه ها توسط بهداشت و درمان
23299 - 24554
خانم عباسيان آقاي عبدلي
ط 9 اتاق 912،913
كارگزيني مركزي
تحويل مدارك تائيد شده توسط
رابط كارگزيني
23299 - 24554
خانم عباسيان آقاي عبدلي
ط 9 اتاق 912،913
كارگزيني مركزي
تغذيه و ايجاد سند بازپرداخت هزينه هاي درماني در سيستم جامع نيروي انساني
23299 - 24554
خانم عباسيان آقاي عبدلي
ط 9 اتاق 912،913
كارگزيني مركزي
ارسال اسناد به واحد بودجه

 

 
 
 
 

 

 
مدارك مورد نياز:

 

§         هزينه هاي درماني انجام شده مندرج در دفترچه هاي درماني

 

§         فاكتورهاي مربوط به خريد وسايل