چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
ورود

:

آموزش وضو

 
 
 
آموزش وضو
 
چگونه وضو بگيريم؟

بهتر است، پيش از وضو، دستها را تا مچ بشوييم، ولي اين شستن، جزو اعمال وضو نمي باشد.

پس اينگونه وضو مي گيريم:
پيش از هر چيز نيت مي کنيم، يعني با قصد انجام وضو و براي اطاعت از دستور خداوند عالم، وضو را آغاز مي کنيم.
1- به نيت وضو صورت را از بالا به پايين – از جايي که موي سر روييده تا چانه – مي شوييم.

2- پس از شستن صورت، دست راست را از آرنج تا نوک انگشتان، از بالا به پايين، مي شوييم.
3- بعد از شستن دست راست، دست چپ را مانند دست راست مي شوييم.
4- بعد از شستن صورت و دست ها با رطوبتي که بر دست مانده، جلوي سر را مسح مي کنيم؛
يعني دست را بر سرگذاشته و کمي به طرف پيشاني مي کشيم.

5- پس از مسح سر، پاي راست را از نوک انگشت تا آخر روي پا (مفصل) مسح مي کنيم.
6- و در پايان پاي چپ را مانند پاي راست مسح مي کنيم و با اين عمل وضو تمام مي شود.