چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
ورود
 
 
 
آموزش وضو
 
چگونه وضو بگيريم؟

بهتر است، پيش از وضو، دستها را تا مچ بشوييم، ولي اين شستن، جزو اعمال وضو نمي باشد.

پس اينگونه وضو مي گيريم:
پيش از هر چيز نيت مي کنيم، يعني با قصد انجام وضو و براي اطاعت از دستور خداوند عالم، وضو را آغاز مي کنيم.
1- به نيت وضو صورت را از بالا به پايين – از جايي که موي سر روييده تا چانه – مي شوييم.

2- پس از شستن صورت، دست راست را از آرنج تا نوک انگشتان، از بالا به پايين، مي شوييم.
3- بعد از شستن دست راست، دست چپ را مانند دست راست مي شوييم.
4- بعد از شستن صورت و دست ها با رطوبتي که بر دست مانده، جلوي سر را مسح مي کنيم؛
يعني دست را بر سرگذاشته و کمي به طرف پيشاني مي کشيم.

5- پس از مسح سر، پاي راست را از نوک انگشت تا آخر روي پا (مفصل) مسح مي کنيم.
6- و در پايان پاي چپ را مانند پاي راست مسح مي کنيم و با اين عمل وضو تمام مي شود.