روابط كار و صندوق تأمين آتيه
1-    اجراي مقررات صندوق تأمين آتيه كاركنان

1-1-  بررسي حوادث ناشي و غير ناشي از كار منجر به كاهش كارآيي
1-2-  بررسي حوادث ناشي و غير ناشي از كار منجر به فوت
1-3- بررسي بيماري هاي شغلي و غير شغلي منجر به از كارافتادگي كلي دائم و يا فوت

براساس مقررات صندوق تأمين آتيه، كليه كاركنان رسمي و پيماني در قبال عوارض حوادث ناشي و غير ناشي از كار منجر به كاهش كارايي و يا فوت و همچنين در قبال عوارض بيماري هاي شغلي و غير شغلي منجر به از كارافتادگي كلي دائم و يا فوت، تحت پوشش (پرداخت غرامت به كارمند / كارگر يا بازماندگان واجد شرايط حسب مورد) قرار دارند.
طبق مقررات مذكور، چنانچه هر يك از كاركنان واجد شرايط بر اثر وقوع حوادث ناشي يا غير ناشي از كار دچار مجروحيت، مصدوميت يا فوت گردند و يا بر اثر عوارض بيماري دچار ازكارافتادگي كلي دائم و يا فوت شوند، واحد مربوطه براي تكميل «فرم گزارش حادثه/ تأمين آتيه» اقدام و مراتب را از طريق مبادي       ذي ربط در شركت/ مديريت مربوطه، طي مكاتبه رسمي به واحد روابط كار و مددكاري اجتماعي اعلام     مي نمايد تا رسيدگي لازم بعمل آيد.

2- گزارش هاي روابط كاري ( درخصوص مسايل و مشكلات شغلي و اداري)

پس از ارجاع درخواست كاركنان از سوي واحدهاي ذيربط درخصوص مواد فوق الذكر، موضوع از طريق انجام مصاحبه با كارمند، بررسي مدارك و مستندات ذيربط و نيز لحاظ مقررات موضوعه، گزارش كارشناسي همراه با پيشنهاد جهت اتخاذ تصميم مقتضي، تهيه و به مبادي ذيربط ارسال مي گردد.

3- بازديد هاي دوره اي از مناطق عملياتي شركت هاي تابعه شركت ملي نفت ايران

براساس وظايف ذاتي واحد روابط كار و مددكاري اجتماعي، برنامه استراتژيك مديريت توسعه منابع انساني، موارد اضطراري ارجاعي از سوي مديريت ارشد و يا درخواست شركتهاي تابعه، اين واحد در قالب تيمي از كارشناسان روابط كار و مددكاري اجتماعي نسبت به انجام بازديد از مناطق عملياتي شركت هاي تابعه مبادرت و در جريان هر بازديد ضمن برقراري جلسات با مسئولين واحدها و نيز بررسي هاي ميداني، نسبت به احصاء مسايل و مشكلات مطروحه اقدام و در نهايت گزارش جامعي همراه با پيشنهادات كارشناسي تهيه و به مديريت توسعه منابع انساني اعلام مي گردد.
4- راهبري كميته سلامت
با توجه به نقش اين واحد در برنامه هاي سلامت كاركنان و به منظور هماهنگي و تعامل بين حوزه هاي مرتبط با سلامت جسمي و رواني، دبيري و راهبري كميته سلامت مديريت توسعه منابع انساني بر عهده بخش روابط كار مي باشد.