ج) مطالعات و طرحهاي حمایتی

اهم وظايف و فعاليتهاي واحد مطالعات و طرحهاي حمايتي

1)    برگزاري دورههاي آموزش تخصصي جهت ارتقاء سطح دانش، مهارت و تجربه كاركنان واحدهاي روابط كار و مددكاري در سطح شركت ملي نفت ايران .
2)    بررسي نيازها و مشكلات كاركنان شركت ملي نفت ايران به خصوص كاركنان مناطق عملياتي و اقماري با رويكرد كلان‌نگر (بازديد از مناطق عملياتي و مصاحبه با كاركنان، اخذ نظرات كارشناسي همكاران در واحدهاي روابط كار و مددكاري اجتماعي شركت‌هاي تابعه، تدوين طرح‌هاي پژوهشي جامع، اخذ مجوز اجراي پژوهش، اجراي پژوهش، ارائه يافته‌هاي پژوهش در قالب پيشنهاد طرح‌هاي حمايتي)
3)    تعامل با كليه سازمان‌ها و واحدهاي مرتبط با نيروي انساني در سطح شركت ملي نفت ايران و همچنين سازمان‌هاي خارج از نفت براي مبادله دانش و تجربه.
4)    اجرايي نمودن سند راهبردي مديريت توسعه منابع انساني.
5)    مطالعه سيستم‌هاي حمايتي شركت‌هاي بين‌المللي درخصوص چگونگي حمايت از نيروي انساني و تلاش براي استفاده از تجربه آنها در تدوين طرح‌هاي حمايتي.