مددكاري اجتماعي
 
1- وام اضطراري:
كليه درخواست هاي همكاران شركت ملي نفت ايران از مراجع مختلف شركت جهت بررسي به واحد روابط كار و مددكاري اجتماعي ارجاع مي گردد و پس از بررسي، انجام مصاحبه و اخذ مدارك مرتبط گزارش مددكاري تهيه و پس از تأييد گزارش در صورت تصويب، سند پرداخت وام اضطراري از طريق بخش مددكاري اجتماعي در سيستم جامع تغذيه مي گردد.
2-   وام مصوبه :
كليه درخواست هاي همكاران شركت ملي نفت ايران پس از ارجاع به واحد روابط كار و مددكاري اجتماعي جهت بررسي و تهيه گزارش به همكاران مددكار ارجاع مي شود كه پس از مصاحبه و اخذ مدارك در صورت واجد شرايط بودن گزارش وام مصوبه تهيه مي گردد و پس از تأييد و تصويب وام ، نامه توسط مددكاري اجتماعي براي امور صندق ها ارسال مي گردد.
3-  كمك هزينه معاش معلولين
همكاراني كه واجد شرايط اوليه تشخيص داده مي شوند از سوي واحد روابط كار و مددكاري اجتماعي به شوراي عالي پزشكي معرفي مي شوند كه در صورت تأييد از سوي شوراي عالي پزشكي متناسب با نوع رأي صادره سند پرداخت كمك هزينه معاش از سوي مددكاري اجتماعي در سيستم جامع تغذيه و تأييد        مي گردد.
4-    پرداخت وام ازدواج و فوت:
در صورت ازدواج (ازدواج كارمند و ازدواج فرزندان همكار) و فوت (فوت فرزند، همسر و والدين) براي همكاران پس از بررسي مدارك مرتبط راساً وام ازدواج و فوت از سوي مددكاري اجتماعي پرداخت و در سيستم جامع سند پرداخت تغذيه مي گردد.
5-   بازنشستگي پيش از موعد :
براساس مقررات مرتبط به تعيين تكليف كاركنان مشمول بازخريدي و بازنشستگي ، درصورتي كه كارمند داراي مشكلات شخصي و خانوادگي باشد و مشمول سن و سابقه موردنياز قرارگيرد، جهت بررسي، موضوع به واحد مددكاري ارجاع مي گردد.