​ردیف نام شهید​
1​ ​                                                       محمد حیدری
​2                                                        عبدالحسین داراب پور
3​                                                        محمد درایی
4​                                                        فتح الله درودگاهی
​5                                                        محمد سلیمانی
6​                                                        ناصر علاف
7​ ​                                                      عبد الرسول ماخوذی
​8 ​                                                     حسین مرادی
​9 ​                                                     ایرج معظمی گودرزی