​ردیف
​نام شهید
​1 ​                                                                                        عبدال آب سواران
​2 ​                                                                                        عیسی آلبو غبیش
​3                      ​                                                                   سعید احمدی
​4 ​                                                                                        جهانبخش جعفری
​5                                                                                        ​مهدی جلوس حقی
​6 ​                                                                                       رضا حاجی پور
​7 ​                                                                                       حمید حافظی نژاد
​8 ​                                                                                      جهانگیر حسین زاده
​9                                                                                       ​حبیب الله خوش اخلاق
​10                                                                                       ​داریوش خیری ده دزی
​11                                                                                       فریدون دهقانی باغبانی
12 ​                                                                                      ابراهیم سخراوی
13 ​                                                                                      مرتضی سهرابی
14 ​                                                                                      احمد شمس جاوی
15 ​                                                                                      محمد حسین شوکتی
16 ​                                                                                      محمد عبایی دردشتی
17 ​                                                                                      گودرز فرجی
18 ​                                                                                      اسماعیل فرهادی
19 ​                                                                                     ماشا الله مرادی زاده
20 ​                                                                                     سید محمود موتمن