ردیف​                                                           ​نام شهید                                                           
​1 محمد آرامش
​2 ​احمد اسد الله پور شوشتری
​3 اسد الله اسدی
​4 حبیب الله بختیار قلعه تکی
​5 ابوالقاسم بصیری
​6 عبد علی تمیمی
7
سید رضا جمالی نژاد
​8 عبد الرضا حافظی
​9 سید محمد رضا حسینی
​10 جمعه خداداد زاده
​11 ​بیژن خطیبی
​12 محمد مهدی خوش صفا
​13 محمد مهدی دریس
​14 غضنفر روانخواه
​15 رضا زارع
​16 سید علیداد سالاری
​17 علی اکبر سپاسگزار
​18 سلطان محمد سلطانی آسترکی
​19 سعید شارقی بروجنی
​20 ​اروجعلی شجاعی بلو
​21 محمد ابراهیم شیرالی
​22 ​نوروز علی صفایی لرکی
​23 علی عبادی
​24 خونیار علی پور
​25 حاجتمراد غفاری
​26 هوشنگ فتحی
​27 حاجتمراد کاشانی بیرگانی
​28 محمد متینی
​29 یحیی محسن پوریان
30​ ابراهیم محمد میرزا
​31 حسین محمدی
​32 علی اکبر ملکی پور
​33 ابراهیم مبینی پور

​34 سید یونس موسوی
​35 عبد الساده نبگان
​36 خلف نیسان زاده ملا ثانی
​37 اسماعیل هاشمی دهنوی