​ردیف                                                                              نام شهید                                                                                    
​1 ​محمد آبرنگ
​2 ​عبد الرحیم آمونی
​3 ​خلف ابراهیمی
​4 ​اسماعیل احمد زاده
​5 حسین اسماعیلی
​6 منصور اسماعیلی
​7 علی اکبر اصغر نژاد
​8 ​حسن اکبری
​9 محمد الفت
​10 عیسی باقری
​11 غلامعباس بحرینی
​12 پرویز بلاغی
​13 ​عبد الامیر بهبهانی زاده
​14 ​بهزاد بهزادی
​15 ​سید جمال بینام برازجانی
​16 عباس پراینده
​17 ​محمد جلیلیان
​18 ​عباس حیدری
​19 عیسی خادمی
​20 ​عبد الشهید خلیفیان نژاد
​21 ​محمد قلی رستمی منجزی
​22 علی زاهدی
​23 ​غلامحسین زمانی
​24 فریدون سفری
​25 حسن شتالی زاده
​26 عبدالصادق شعبانی
​27 غلامرضا شعف اعمال
​28 محمد شنوئی
​29 ​نبی الله شیرانی
​30 ​احمد شیرزادی
​31 عبدالعظیم عباسیان
​32 ​ابوالقاسم عزیزیان اصفهانی
​33 رمضان عسگری
​34 ​اسحاق علوان نثاری
​35 ​محمد علی غلامی
​36 مجید قلیل زاده
​37 منصور قنواتیان
​38 حکمت الله کاکاوند
​39 ​حمزه کرمعباس
​40 علی کریمیان
​41 حسین لطفی
42​ عباسعلی مرتضی زاده
​43 ​براتعلی مصدق عباسی
​44 سید سلمان موسوی
​45 ​عبد المجید میرزایی
​46 خسرو نسوری
​47 ​عباس نصاری عبدالهی
​48 محمد هادی نیک