ردیف​ نام شهید​
​1                 شهید محمد جواد تندگویان
2​
​                                                    شهید حمید ابوالقاسم پور
​3 ​                                                    شهید مصطفی احمدی
4​
​                                                      شهید حبیب افشار
5​ ​                                                     شهید فریدون امیری
6​
​                                                     شهید بدل بارن داتا
7​ ​                                                    شهید محمد باقر جاروندی
8​ ​                                                     شهید حمید چرخکان
​9 ​                                                     شهید سید عباس حسینی رحمت آبادی
​10
                                                     شهید مسعود حقیقی قهجاورستانی
11​ ​                                                      شهید منصور حیدری
​12                                         شهيد علی اکبر خوشدونی فراهانی
​13              شهید فرتاش دبیران
​14
             شهید ابراهیم دوخ
​15 ​                            شهید سعید ذکایی آشتیانی
16​ ​                          شهید اکبر رسول زاده نمین
​17
        ​     شهید علی رشیدی
​18 ​            شهید علی ساکی
​19                  شهید محمد سفیداری
​20 ​                             شهید عبد المحسن سلطانی
​21 ​              شهید بیژن شحیطاط
​22          شهید نادر شفقت
​23 ​                          شهید فتح الله شیرین آبادی
24
                 شهید محسن صادقی
​25             شهید محمدصادقی
26​                                      شهید سید حسین صالحی ریحانی
27​                       شهید قربانعلی عسگری
28​                      شهید عباس عفت روش
29​                   شهید علیرضا عین بین
​30                  شهید محمد فرحانی
​31            شهید علی فنایی
​32                شهید حسن قدرتیان
​33                         شهید محمد تقی قدوسی
​34
​                    شهید محمد کرمی نژاد
35​               شهید رستم کریمی
36​                     شهید سرالله کیان ارثی
​37          شهید امیر گرجی
38​
                      شهید حسن لاجوردی پور
39​ ​                                              شهید سید ابوالحسن محسن الحسینی
40​                          شهید حبیب الله محمود زاده
​42                                           شهید محمد قربان محمود کماسایی
43​               شهید فریدون ملکی
​44                              شهید علی اصغر موسی پور
43​                     شهید قدرت الله مهدوی
​44                               شهید طاهر نوبخت قره شیران
​45                 شهید شهسوار نیکتاش
46​                                شهید طاهر نوبخت قره شیران​