​ردیف
 شهید​
1​
​                                                       مصطفی احمدی
​2 ​                                                       محمد باقر جاروندی
​3 ​                                                       حبیب افشار
​4 ​                                                       حمید چرخکان
5​ ​                                                       رستم کریمی
​6 ​                                                       سراله کیان ارثی
​7                                                        شهسوار نیکتاش
​8                                                        علیرضا عین بین
​9                                                        فریدون امیری
​10                                                        محمد سفیداری
​11                                                        محمد فرحانی
12                                                        ابراهیم دوخ