آزاده به كسي اطلاق مي شود كه در راه تكوين، شكوفايي؛ دفاع و حفظ دست آوردهاي انقلاب اسلامي و كيان جمهوري اسلامي ايران و تماميت ارضي كشور ؛مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و يا خارج از

كشور اسير شده و سپس آزاد شود.