رزمنده به كسي اطلاق مي شود كه داراي حداقل شش ماه متوالي يا نه ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل باشد.