جانباز به كسي اطلاق مي شود كه سلامتي خود را در راه تكوين، شكوفايي، دفاع و حفظ دست آوردهاي انقلاب اسلامي و كيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقلاب و اشرار از دست داده و به اختلالات و نقصهاي جسمي يا رواني دچار شود.