• ​پیام ورزش و سلامت - شماره ششم - روش های ورزشی مفید برای کمر
  • ​پیام ورزش و سلامت - شماره پنجم - روش های ورزشی مفید برای کمر
  • ​پیام ورزش و سلامت - شماره چهارم - مراقبت از کمر
  • ​پیام ورزش و سلامت - شماره سوم - مراقبت از زانوها
  • ​پیام ورزش و سلامت - شماره دوم- وضعیت مناسب افراد شاغل در پشت میز کار
  • ​پیام ورزش و سلامت - شماره یک- برنامه ورزشی برای افراد بالای 40 سال
  • حرکات ورزشی در محل کار - روز اول
  • حرکات ورزشی در محل کار - روز دوم
  • حرکات ورزشی در محل کار - روز سوم
  • حرکات ورزشی در محل کار - روز چهارم
  • حرکات ورزشی در محل کار - روز پنجم