روابط كار و صندوق تامين آتيه
 
 
 

 روابط كار و صندوق تأمين آتيه

 

1- اجراي دستورالعمل صندوق تأمين آتيه كاركنان

الف) بررسي حوادث ناشي و غير ناشي از كار منجر به كاهش كارآيي

ب) بررسي حوادث ناشي و غير ناشي از كار منجر به فوت

ج) بررسي بيماري هاي شغلي و غير شغلي منجر به از كارافتادگي كلي و دائم و يا فوت (از مورخ 8/5/1391)

براساس دستورالعمل صندوق تأمين آتيه، كليه كاركنان رسمي و پيماني در قبال عوارض حوادث ناشي و غير ناشي از كار منجر به كاهش كارايي و يا فوت و همچنين در قبال عوارض بيماري هاي شغلي و غير شغلي منجر به از كارافتادگي كلي و دائم و يا فوت، تحت پوشش بيمه اي (پرداخت غرامت به كارمند / كارگر يا بازماندگانش حسب مورد) قرار دارند.

طبق دستورالعمل مذكور، چنانچه هر يك از كاركنان واجد شرايط بر اثر وقوع حوادث ناشي يا غير ناشي از كار دچار مجروحيت، مصدوميت يا فوت گردند و يا بر اثر عوارض بيماري دچار ازكارافتادگي كلي و دائم و يا فوت شوند، واحد مربوطه براي تكميل «فرم گزارش تأمين آتيه» اقدام و مراتب را از طريق مبادي ذي ربط در شركت/ مديريت مربوطه، طي مكاتبه رسمي به واحد روابط كار و مددكاري اجتماعي منعكس مي نمايد.

2- اجراي دستورالعمل انتخاب و تشويق كارمندان نمونه و مديران نمونه در شركت ملي نفت ايران

به منظور قدرداني از كاركنان ساعي و كوشا، ايجاد انگيزه و حفظ و نگهداري نيروي انساني شايسته، هرساله در چارچوب مقررات فوق الذكر، نسبت به شناسايي، معرفي و انتخاب كارمندان / مديران نمونه در سطوح شركت ملي نفت ايران اقدام بعمل مي آيد. در اين ارتباط كارمند / مديران نمونه در جريان برگزاري مراسمي با حضور مقامات شركت ملي نفت ايران و با اهداء پاداش و لوح تقدير مورد تشويق قرار مي گيرند.

3- بررسي و تأييد يا عدم تأييد طبقه بندي نوع حادثه در راستاي مقررات مرتبط با استخدام يكي از فرزندان واجد شرايط كاركنان متوفي يا از كارافتاده كلي دائم بر اثر حادثه ناشي از كار

طبق دستورالعمل مقررات مربوطه، درخواست افراد متقاضي توسط شركت ذيربط و يا اداره تأمين نيروي انساني شركت ملي نفت ايران به اين واحد منعكس و متعاقباً پس از انجام بررسي هاي لازم مراتب تأييد و يا عدم تأييد طبقه بندي نوع حادثه، كتباً به واحدهاي درخواست كننده اعلام مي گردد.

 

 

 

 

4- گزارش هاي روابط كاري ( بازنشستگي پيش از موعد، تعويق بازنشستگي، مشكلات شغلي و اداري)

پس از ارجاع درخواست كاركنان از سوي واحدهاي ذيربط درخصوص مواد فوق الذكر، موضوع از طريق انجام مصاحبه با كارمند، بررسي مدارك و مستندات ذيربط و نيز لحاظ مقررات موضوعه، گزارش كارشناسي همراه با پيشنهاد جهت اتخاذ تصميم مقتضي، تهيه و به مبادي ذيربط ارسال مي گردد.

5- بازديد هاي دوره اي از مناطق عملياتي شركت هاي تابعه شركت ملي نفت ايران

براساس وظايف ذاتي واحد روابط كار و مددكاري اجتماعي، برنامه استراتژيك مديريت توسعه منابع انساني، موارد اضطراري ارجاعي از سوي مديريت ارشد و يا درخواست شركتهاي تابعه، اين واحد در قالب تيمي از كارشناسان روابط كار و مددكاري اجتماعي نسبت به انجام بازديد از مناطق عملياتي شركتهاي تابعه مبادرت و در جريان هر بازديد ضمن برقراري جلسات با مسئولين واحدها و نيز بررسي هاي ميداني، نسبت به احصاء مسايل و مشكلات مطروحه اقدام و در نهايت گزارش جامعي همراه با پيشنهادات كارشناسي تهيه و به مديريت توسعه منابع انساني اعلام مي گردد.