امور كاركنان :

 بطور كلي هدف امور  امور كاركنان ارائه خدمات اداري و پرسنلی به كاركنان ستاد شركت ملي نفت ايران با هدف حفظ و نگهداشت نيروي انساني و ارتقاء بهره وري سازمان و نظارت برحسن اجراي مقررات مربوطه در شركت ملي نفت ايرانشركت هاي تابعه از طريق واحدهاي تحت نظر شامل خدمات متمركز كاركنان، آمار و اطلاعات و شناسايي كاركنان ،كارگزيني مركزي و امور هيئت رئيسه و ماموريتهاي خارج از كشور و مطالعات و هماهنگي امور پرسنلي مي باشد.

 اهم مسئوليت هاي محوله رئيس امور كاركنان به شرح ذيل است:

-        تدوين سياستها ، خط مشي ها در زمينه امور پرسنلي
-       نظارت بر حسن انجام ترفيعات ، انتقالات، انتصابات و اقدامات پرسنلي منجر به صدور احكام ترفيع،انتصاب، اضافات شايستگي، تعديل مدرك تحصيلي و...
-       برنامه ريزي ، طراحي وتلخيص وارائه كليه آمارهاي پرسنلي
-       ايجاد وحدت رويه در انجام امور پرسنلي با ساير شركتها

 -      اجرا و هدايت پروژه هاي مطالعاتي در زمينه منابع انساني وبهبود كيفيت خدمات پرسنلي.

          
 
 

کارگزینی مرکزی

امور اداری هیات رئیسه و ماموریتهای خارج از کشور

مطالعات و هماهنگی امور پرسنلی

 

  

 

  تلفن هاي تماس امور كاركنان
نام و نام خانوادگي سمت شماره اتاق شماره تلفن مستقيم
امور كاركنان
علي اكبر عليزاده رئيس امور كاركنان 1002 61622477-61622478
خدمات متمركز كاركنان
مراد مرادپوري رييس خدمات متمركز كاركنان 917 61622994-61622571
شهناز ميرزايي رئيس حقوق و دستمزد    1007 61622434
فريبا باوند سرپرست انتقالات و ترفيعات 1006 61622519
ليلا حسيني زاده رييس مزاياي كاركنان 901 61622485
كارگزيني مركزي
عباس عباديان رييس كارگزيني 915 61622533
سيده نونا ميرخاني رييس خدمات كاركنان 910 61622698
آمار و اطلاعات و شناسايي كاركنان
سعيده شفيعي رييس آمار و اطلاعات و شناسايي كاركنان 1013 61622505
احمد نصر آزاداني رييس آمار و اطلاعات و خدمات مكانيزه 1012 61622562
سيدمحمدهادي حسيني رييس بايگاني و شناسايي 1013 6162656
 امور اداري هيئت رييسه و مأموريت هاي خارج از كشور
سيد مصطفي سيدپور رييس  امور اداري هيئت رييسه و مأموريت هاي خارج از كشور 1017 61622506
تطبيق سوابق و تعديل مدرك كاركنان
رضارضايي فرد مسئول تطبيق سوابق و تعديل مدرك كاركنان 922 61623245
مطالعات و هماهنگي امور پرسنلي
  زهرا گلدار رييس مطالعات و هماهنگي امور پرسنلي 919 61622667

 

 

 

 ارتباط با ما :

 

آدرس : تهران تقاطع حافظ و رودسر- ساختمان مركزي جديد شركت ملي نفت ايران- طبقه دهم اتاق 1001
تلفن مستقيم : 02188941260       نمابر:  02188947132