امور كاركنان :

 بطور كلي هدف امور  امور كاركنان ارائه خدمات اداري و پرسنلی به كاركنان ستاد شركت ملي نفت ايران با هدف حفظ و نگهداشت نيروي انساني و ارتقاء بهره وري سازمان و نظارت برحسن اجراي مقررات مربوطه در شركت ملي نفت ايرانشركت هاي تابعه از طريق واحدهاي تحت نظر شامل خدمات متمركز كاركنان، آمار و اطلاعات و شناسايي كاركنان ،كارگزيني مركزي و امور هيئت رئيسه و ماموريتهاي خارج از كشور و مطالعات و هماهنگي امور پرسنلي مي باشد.

 اهم مسئوليت هاي محوله رئيس امور كاركنان به شرح ذيل است:

-        تدوين سياستها ، خط مشي ها در زمينه امور پرسنلي
-       نظارت بر حسن انجام ترفيعات ، انتقالات، انتصابات و اقدامات پرسنلي منجر به صدور احكام ترفيع،انتصاب، اضافات شايستگي، تعديل مدرك تحصيلي و...
-       برنامه ريزي ، طراحي وتلخيص وارائه كليه آمارهاي پرسنلي
-       ايجاد وحدت رويه در انجام امور پرسنلي با ساير شركتها

 -      اجرا و هدايت پروژه هاي مطالعاتي در زمينه منابع انساني وبهبود كيفيت خدمات پرسنلي.

          
فرآيندهاي اجرايي كارگزيني مركزي:

خدمات متمرکز کارکنان

آمار و اطلاعات و شناسایی کارکنان

کارگزینی مرکزی

امور اداری هیات رئیسه و ماموریتهای خارج از کشور

مطالعات و هماهنگی امور پرسنلی

 

 
شماره داخلي
شماره تلفن مستقيم
 
شماره اتاق
 
سمت
نام و نام خانوادگي
 
-​​
 
02188941260
 
1001
 
رئيس امور كاركنان
 
علي اكبر عليزاده

​22477

22478

02161622477

02162622478

1002

رئيس دفتر

ژيلا لطف اله زادگان

 

22402
02161622402
1003
مسئول هماهنگي و پيگيري امور كاركنان
محسن رهبر
22402
02161622402
1003
كارمند دفتري
ايمان اكبر نژاد
  

 ارتباط با ما :

آدرس : تهران تقاطع حافظ و رودسر- ساختمان مركزي جديد شركت ملي نفت ايران- طبقه دهم اتاق 1001
تلفن مستقيم : 02188941260       نمابر:  02188947132