امور كاركنان

صفحه اصلي

كارگزيني

خدمات
بهداشت و درمان

معرفي

اهم وظايف

فرايندهاي كاري

روابط كار

معرفي

اهم وظايف

خدمات كاركنان

معرفي

اهم وظايف

پرسش و پاسخ

اقدامات و فرايندكاري در خصوص وام مسكن

اقدامات و فرايندكاري در خصوص وام وديعه مسكن

فرايند برقراري كمك هزينه مهدكودك كاركنان اناث

فرايند صدور گواهي اشتغال بكار

شوراي بررسي سوابق و تعديل مدرك كاركنان

معرفي

اهم وظايف

حضور و غياب

معرفي

اهم وظايف

خدمات متمركز

حقوق و دستمزد

معرفي

اهم وظايف

فرايندهاي كاري

پرسش و پاسخ

انتقالات و ترفيعات

معرفي

فرايندهاي كاري

پرسش و پاسخ

مزاياي كاركنان

معرفي

اهم وظايف

فرايندهاي كاري

پرسش و پاسخ

آمار و اطلاعات و شناسايي كاركنان

بايگاني و شناسايي كاركنان

معرفي

اهم وظايف

پرسش و پاسخ

آمار و اطلاعات

معرفي

اهم وظايف

پرسش و پاسخ

ماموريت‌‌هاي خارج از كشور و اموراداري هيات رئيسه

معرفي

اهم وظايف

فرايندهاي كاري

قوانين و مقررات

فرم شماره يك پايان ماموريت

فرم شماره دو پايان ماموريت

فرم شماره سه پايان ماموريت

پرسش و پاسخ

مطالعات پرسنلي

خدمات مكانيزه

ارتباط با ما