مددكاري اجتماعي

1-  وام مصوبه هيئت مديره:

درخواست كليه همكاران شركت ملي نفت ايران به غير از مديران ارشد پس از ارائه به مديران ذيربط(مدير عامل،مدير توسعه منابع انساني، معاون مدير در امور اداري و ...) جهت بررسي و تهيه گزارش مددكاري و تأييد آن به واحد روابط كار و مددكاري اجتماعي ارجاع مي گردد كه پس از مصاحبه و اخذ مدرك و مستندات مرتبط گزارش مددكاري تهيه و براي هيئت مديره محترم ارسال مي گردد .

 2-  وام اضطراري:

كليه درخواست هاي همكاران شركت ملي نفت ايران از مراجع مختلف شركت جهت بررسي به واحد روابط كار و مددكاري اجتماعي ارجاع مي گردد و پس از بررسي، انجام مصاحبه و اخذ مدارك مرتبط گزارش مددكاري تهيه و پس از تأييد گزارش در اينواحد در صورت تصويب گزارش, سند پرداخت وام اضطراري از طريق بخش مددكاري اجتماعي در سيستم جامع تغذيه مي گردد.

3-   وام مصوبه :

كليه درخواست هاي همكاران شركت ملي نفت ايران پس از ارجاع به واحد روابط كار و مددكاري اجتماعي جهت بررسي و تهيه گزارش به همكاران مددكار ارجاع مي شود كه پس از مصاحبه و اخذ مدارك در صورت واجد شرايط بودن گزارش وام مصوبه تهيه مي گردد و پس از تأييد و تصويب وام , نامه توسط مددكاري اجتماعي براي امور صندق ها ارسال مي گردد.

4-كمك هزينه معاش معلولين و بيماري هاي ناتوان كننده

همكارانيكه واجد شرايط اوليه تشخيص داده مي شوند از سوي واحد روابط كار و مددكاري اجتماعي به شوراي عالي پزشكي معرفي مي شوند كه در صورت تأييد از سوي شوراي عالي پزشكي متناسب با نوع رأي صادره سند پرداخت كمك هزينه معاش از سوي مددكاري اجتماعي در سيستم جامع تغذيه و تأييد مي گردد.

5- هزينه سرانه درماني همكاران داراي كفالت درماني با اخذ مجوز:

برخي از همكاران بر اساس فصول 10 مجموعه مقررات اداري و استخدامي صنعت نفت داراي شرايط عادي كفالت درماني والدين نمي باشد لذا مسئوليت بررسي و اخذ مجوز بر عهده واحد روابط كار و مددكاري اجتماعي گذاشته شده كه پس از بررسي همه جانبه شرايط همكاران و تهيه گزارش مددكاري نسبت به اخذ مجوز از مدير توسعه منابع انساني و يا مدير عامل شركت اقدام مي شود.

 6-انتقال و جابجايي سازماني داراي شرايط خاص:

 درصورتيكه همكاران از ساير مناطق كشور تقاضاي انتقال به تهران را داشته باشند و به دليل ممنوعيت انتقال به كلانشهر تهران در حالت عادي اين موضوع امكان پذير نمي باشد جهت بررسي همه جانبه شرايط فرد درخواست دهنده و تهيه گزارش درخواست به روابط كار و مددكاري اجتماعي ارجاع مي گردد كه درصورت وجود شرايط خاص پس از مصاحبه و اخذ مدارك مرتبط گزارش جهت اخذ مجوز تهيه و ارسال مي گردد.

7-اخذ مجوز مرخصي بدون حقوق:

 همكارانيكه درخواست مرخصي بدون حقوق يك سال و همچنين تمديد پس از يك سال را دارند، درخواست آنها جهت تهيه گزارش و اخذ مجوز از مدير توسعه منابع انساني به واحد روابط كار و مددكاري اجتماعي ارجاع و پس از مصاحبه و اخذ مدارك مرتبط از فرد درخواست دهنده گزارش مددكاري تهيه مي گردد و درصورت تأييد نامه براي اجرا به امور كاركنان تهيه و ارسال مي گردد.

8-وام هاي بانكي:

 در صورتيكه همكاران ستاد شركت ملي نفت ايران (اعم از رسمي، اركان ثالث، قرارداد مدت موقت و ...) واجد شرايط ساير مساعدتهاي تعريف شده واحد مددكاري اجتماعي نباشند و از سوي ديگر پس از مصاحبه مشخص شود داراي مشكلات مالي مي باشند , جهت بهره مندي از وام هاي قرض الحسنه بانكي نامه براي مديريت امور مالي تهيه مي گردد تا از آن طريق به بانك هاي عامل معرفي شوند.

 9-    پرداخت وام ازدواج و فوت:

در صورت وقوع رويداد ازدواج (ازدواج كارمند و ازدواج فرزندان همكار) و فوت (فوت فرزند، همسر و والدين) براي همكاران شركت ملي نفت ايران پس از بررسي مدارك مرتبط راساً وام ازدواج و فوت از سوي مددكاري اجتماعي پرداخت و در سيستم جامع سند پرداخت تغذيه مي گردد.

 10-معرفي افراد متقاضي به مشاوره به مركز خدمات مشاوره اي نفت:

درصورت درخواست كاركنان ستاد شركت ملي نفت و ستاد وزارت نفت به خدمات مشاوره اي و درصورت تشخيص ضرورت از سوي مددكار به كاركنان و خانواده بلافصل طي نامه به مركز خدمات مشاوره اي معرفي مي شوند.

 11-بررسي پرونده هاي ارجاعي از سوي هيئت بدوي كه نياز به بررسي اجتماعي و خانوادگي دارد:

پروند هايي كه نياز به بررسي خانوادگي و اجتماعي دارند از سوي هيئت بدوي به روابط كار ومددكاري اجتماعي ارجاع و پس از تهيه گزارش جامع ، اين گزارش بصورت محرمانه به هيئت بدوي ارسال مي گردد.

 12-حضور در جلسات تدوين و هماهنگي مقررات در جهت ارائه نقطه نظرات كارشناسي در خصوص دستورالعملهاي مربوطه

 13-دبيري كميته اصلي و فرعي پيشگيري و كنترل آسيبهاي اجتماعي كاركنان و خانواده هاي آنان و همچنين راهبري پنج كارگروه تخصصي