خدمات متمركز كاركنان
 

 

* واحد حقوق و دستمزد

* واحد انتقالات و ترفیعات

* واحد مزایا

 
اهم موارد و وظايف كاري رييس خدمات متمركز كاركنان :
 
·         نظارت و كنترل بر كليه اقدامات واحد هاي زير مجموعه ) حقوق و دستمزد انتقالات و ترفیعات مزایای بازنشستگی )
·         نظارت بر تهيه و كنترل آمار ها و گزارشهاي ويژه در حوزه های مربوطه
·         ارائه خدمات پرسنلي در زمينه انتقالات، انتصابات، ترفيعات، برقراري فوق العاده‌هاي مرتبط با شغل و شخص كليه كارمندان و كارگران واحدهاي ستادي و مديريتهاي  شركت ملي نفت ايران و راهنمايي تخصصي واحدهاي تابعه شركتهاي فرعي
·         نظارت وكنترل بر اقدامات اداري مربوط به خاتمه خدمت/اعاده به خدمات كاركنان، محاسبات سوابق و پرداخت پاداش و مزاياي ناشي از خاتمه خدمت و تسويه حساب و برقراري مستمري كاركنان و اجراي طرحهاي خروج قبل از موعد نيروي انساني از طريق طرح موضوع درشوراي بازخريدي/ بازنشستگي و اخذ و ابلاغ نظر وزير محترم نفت.
·         كنترل و تأييد نهايي كليه اقدامات مربوط به حقوق ودستمزد، فوق العاده ها و تمامی تعدیلات حقوقی و اسناد مالی، هدایت و به کارگیری روشها یا برنامه های جدید در جهت اجرای دقیق مقررات واهداف سازمانی  و هدایت و راهنمایی افراد تحت سرپرستی و شرکتهای فرعی و جدیدالتأسیس.
 
ليست همكاران واحد:
 
 
شماره اتاق
شماره تلفن
عنوان سمت
نام و نام خانوادگی
918
61622571 61622994
رئیس خدمات متمرکز کارکنان
مراد   مرادپوری
918
61622571 61622994
مسئول دفتر خدمات متمرکز کارکنان
ناهید طاهرزاده