فرايند كارآموزي دانشجويان
 
 
رديف
مراحل انجام كار
كارمند مسئول
شماره تماس
آدرس
1
ارائه معرفي نامه معتبر از دانشگاه ذيربط و ثبت نامه در سيستم اتوماسيون اداري
خانم محمدي / آقاي قرباني
26254
مركزي پنجم – طبقه هشتم - دبيرخانه آموزش
2
بررسي ظرفيت موجود پذيرش كارآموزي در مديريت ها / شركت ها و اخذ دستور تاييد از رئيس آموزش مركزي
خانم غفراني
26274
مركزي پنجم – طبقه هشتم
3
انجام امور اداري شامل اخذ تعهد از دانشجو و معرفي ايشان به ادارة حراست و به محل كارآموزي
خانم غفراني / آقاي سعيداوي
26274
مركزي پنجم – طبقه هشتم
4
حضور كارآموز در محل كارآموزي به منظور طي نمودن دوره كارآموزي طبق برنامه اعلام شده
-
-
-
5
نظارت بر ميزان پيشرفت كار و گزارش كارآموزي و  تكميل فرم ازريابي عملكرد كارآموز توسط مسوول واحد مربوطه و ارسال آن به آموزش مركزي
واحد ارزيابي
26299
مركزي پنجم طبقه هفتم
6
ارسال نامه اتمام دوره كارآموزي به همراه فرم ازريابي عملكرد  به دانشگاه مربوطه و فرم پرداخت حق الزحمه به امور مالي پس از تاييد آموزش مركزي
 
خانم غفراني / آقاي سعيداوي
26274
26269
مركزي پنجم – طبقه هشتم