فرايند اجراي آموزشهاي كاركنان جديدالاستخدام

 

  
 
رديف
مراحل انجام كار
كارمند مسئول
شماره تماس
آدرس
1
ارسال فراخوان از طرف آموزش مركزي به واحدهاي مختلف (ستادي و عملياتي) به صورت فصلي جهت ثبت نام كاركنان جديدالاستخدام / اعلام اسامي كاركنان جديدالاستخدام از طرف ادارة تامين نيروي انساني به آموزش مركزي پس از برگزاري آزمونهاي استخدامي
آقايان سعيداوي / جعفرزاده
26279
26288
مركزي پنجم طبقه هشتم
2
ثبت نام كاركنان جديدالاستخدام و انجام هماهنگي با مركز آموزش منتخب موردتاييد آموزش مركزي جهت تعيين اساتيد ، تدوين برنامه زماني و برگزاري دوره هاي آموزشي مصوب ويژة كاركنان جديدالاستخدام
آقايان سعيداوي / جعفرزاده
26279
26288
مركزي پنجم طبقه هشتم
3
اجراي دوره هاي آموزشي مصوب ويژة كاركنان جديدالاستخدام بر اساس برنامة زماني و نظارت بر حسن اجراي دوره هاي مذكور بر اساس فرمهاي كيفيت 
مركز آموزش منتخب / واحد ارزيابي / آقاي جعفر زاده
26299
مركزي پنجم طبقه هفتم و هشتم
4
ارسال نامه اتمام آموزشهاي بدواستخدام از طرف مركز آموزش منتخب همراه با نتايج ارزيابي اساتيد از كاركنان و تغذية اطلاعات دوره ها در سوابق آموزشي كاركنان در سيستم جامع نيروي انساني
خانم غفراني / آقاي جعفرزاده
26274
26288
مركزي پنجم – طبقه هشتم