فرايند اجراي آموزشهاي حين خدمت كاركنان
 
 
رديف
مراحل انجام كار
كارمند مسئول
شماره تماس
آدرس
1
دريافت برنامه هاي آموزشي با كد وزارتي و افراد متقاضي از طريق سيستم جامع/ دريافت درخواست اجراي دوره هاي آموزشي ويژه از واحدهاي مختلف
آقايان سعيداوي / صفايي موحد / خان بيگي
26279
26240
26269
مركزي پنجم طبقه هشتم و نهم
2
امكان سنجي اجرا (بررسي محتوا ، تطابق دوره با نياز شاغل ، وجود كد دوره در سيستم جامع و ... ) ، انتخاب موسسه ، اساتيد صاحب صلاحيت و برآورد هزينه و تهية پيش نويس برنامة زماني برگزاري دوره ها
آقايان سعيداوي / صفايي موحد / خان بيگي
26279
26240
26269
مركزي پنجم طبقه هشتم و نهم
3
عقد قرارداد و انجام مكاتبات اداري و انجام هماهنگيهاي موردنياز براي اجراي دوره هاي آموزشي ( حراست ، امور اداري مالي ، شركتهاي متقاضي ، موسسة برگزار كننده و .... ) پس از اخذ تاييد از رئيس آموزش مركزي
آقايان سعيداوي / صفايي موحد / خان بيگي
26279
26240
26269
مركزي پنجم طبقه هشتم و نهم
4
اجراي دوره هاي آموزشي بر اساس برنامة زماني و نظارت بر حسن اجراي دوره هاي مذكور بر اساس فرمهاي كيفيت 
موسسة برگزار كننده / واحد ارزيابي / آقايان جعفرزاده ، خواجوي
26299
26288
مركزي پنجم طبقه هفتم و هشتم
5
ارسال نامه اتمام آموزشها از طرف موسسه برگزار كننده همراه با نتايج ارزيابي اساتيد از كاركنان و تغذية اطلاعات دوره ها در سوابق آموزشي كاركنان در سيستم جامع نيروي انساني
خانمها عليمددي ، غفراني / آقايان جعفرزاده ، خواجوي
26274
26240
26269
مركزي پنجم طبقه هشتم و نهم