واحد مطالعات و هماهنگي پرسنلي
 
 

اهم فعاليتها:

  •          احصا ماموريت واحد ها، چالشهاي موجود،  برنامه ريزي استراتژيك، بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت امور كاركنان و تدوين برنامه هاي عملياتي سالانه و 5 ساله
  •          كنترل و نظارت بر احسن اجراي پروژه ها و برنامه هاي عملياتي امور كاركنان
  •          اخذ گواهينامه سيستم مديريت كيفيت (ISO 9000) و نگهداشت و به روز رساني آن .
  •          انجام دوره اي مطالعات كار سنجي فرايندهاي امور كاركنان
  •          ارائه انواع گزارشات تحليلي- مديريتي از جمله:
  •          ارائه انواع آمار عملكرد واحدهاي امور كاركنان
  •          ارائه گزارش عملكرد و گزارش پيشرفت پروژه ها و برنامه هاي عملياتي
  •         ارائه گزارشات مربوط به دستگاه هاي اجرايي كشور
  •         برنامه ريزي تشكيل جلسات ادواري و تشكليل كارگروههاي امور اداري در سطح شركت ملي نفت ايران و شركتهاي فرعي و تابعه  جهت ايجاد ارتباط موثر با شركتهاي فرعي و تابعه، آموزش شيوه هاي انجام كار و يكسان سازي و وحدت رويه در انجام امور
  •          انجام مطالعات و تحقيقات  باز با محوريت منابع انساني با هدف ايجاد تغييرات نگرشي و ماهيتي و تغييرات كلي فرايندهاي انجام كار

 

 

 

 

 

 

همكاران واحد مطالعات پرسنلي:
 
رديف
نام و نام خانوادگي
سمت
شماره اتاق
شماره تلفن داخلي
شماره تلفن مستقيم
1
زهرا گلدار
رئيس مطالعات و هماهنگي پرسنلي
919
22667
61622667
2
ماريا حميديان
كارشناس مطالعات و هماهنگي پرسنلي
919
22667
626222667