" سامانه بررسی و رسیدگی به مشکلات مربوط به کارکنان شرکت ملی نفت ایران می باشد. "
 
2.jpg
31.jpg
1.jpg