تماس با آموزش مرکزی:  
 
شماره های تماس
دفتر رئیس آموزش مرکزی
66467794
دبیرخانه آموزش مرکزی
61626254
نمابر آموزش مرکزی
66460850
دفتر رئیس واحد مطالعات و برنامه ریزی راهبردی آموزش
61626273
دفتر رئیس واحد امور اجرایی (برگزاری دوره های آموزشی)
61626271
دفتر رئیس واحد نظارت و ارزیابی
61626299
مرکز اطلاع رسانی و مدیریت اطلاعات علمی ( کتابخانه مرکزی)
61623476
مرکز آموزش زبان
88340933
مرکز آموزش کامپیوتر
61626293
پشتیبانی سامانه آرمان
61626243
نشانی ها
آموزش مرکزی
خیابان طالقانی - نرسیده به خیابان حافظ - پلاک 388 - مرکزی پنجم شرکت ملی نفت ایران.
مرکز اطلاع رسانی و مدیریت اطلاعات علمی( کتابخانه مرکزی)
خیابان حافظ – نرسیده به تقاطع طالقانی - مرکزی جدید شرکت ملی نفت ایران – طبقه همکف
مرکز آموزش زبان و کامپیوتر
ضلع جنوبی میدان هفت تیر خیابان عارف ادیب. ساختمان شماره 37   ( عارف ادیب )