خدمات بهداشت و درمان
 
·         بازپرداخت هزينه هاي درماني ( بعهده شركت / بعهده سازمان بهداشت و درمان )
·         صدور / تمديد دفترچه هاي درماني
·         برقراري پوشش درماني فرزندان بالاي 22 سال كاركنان / افراد تحت تكفل كارمند
·         برقراري پوشش درماني فرزندان كاركنان اناث
·         معرفي كاركنان جهت انجام معاينات دوره اي
·         تغييرمنطقه درماني كاركنان ( بنا به درخواست )