بايگاني و شناسايي كاركنان
  •       بایگانی اوراق و نگهداری پرونده های پرسنلی
  •       مدیریت اسناد ( بررسي اوراق و احكام پرسنلي براساس كتابچه ارزشيابي اسناد و مدارك /حذف و امحاء اوراق زايد/ تفكيك پرونده پرسنلي) 
  •       بایگانی دیجیتالی (اسكن اوراق پرونده پرسنلي/ تغذيه در نرم افزار بايگاني ديجيتال)
  •       استعلام مدارک تحصیلی
  •       تغيرات شناسنامه اي
  •       پاسخ به استعلام نهادهای ذیربط (سازمان تامین اجتماعی و ...)
رديف
نام و نام خانوادگي
سمت
شماره تلفن داخلي
شماره اتاق
1
سعيده شفيعي
رئيس آمار و اطلاعات و شناسائي كاركنان
22505
1013
2
نازي بني سعيد
مسئول دفتر آمار و اطلاعات و شناسائي
23330
1013
3
احمد نصر آزاداني
رئيس آمار و اطلاعات و خدمات رايانه اي
22562
1012
4
امير طالبي
كارشناس آمار و اطلاعات
22910
1012
5
مونا توكلي
كارشناس آمار و اطلاعات
22488
1015
6
افسانه براتي
كارشناس آمار و اطلاعات
23585
1015
7
مرضيه خوشفكر
كارشناس نرم افزار و خدمات مكانيزه
24748
1008
8
عاطفه ملكي
كارمند دفتر مدير اسناد پرسنلي
24748
1008
9
سيد هادي حسيني
رئيس بايگاني و شناسائي كاركنان
22656
1013
10
اصغر افتخاري
كارمند بايگاني
1009
23835
11
محمد صابري
كارمند دفتر بايگاني
1009
23835
12
نرجس صيدي
كارشناس مديريت اسناد ديجيتال
1010
22993
13
مريم وزيريان
كارمند دفتري بايگاني
1010
23329
14
محمد قناعتي
كارشناس مديريتي اسناد ديجيتال
1010
23329
15
حسين فرك
كارمند بايگاني
1010
22292
16
داود صادقي
كارشناس مديريتي اسناد و بايگاني ديجيتال
1011
24174
17
رشيد پيري
كارشناس مديريت اسناد ديجيتال
1011
23072
18
مجيد پرهام
كارشناس مديريت اسناد
24174
1011