نظارت و ارزيابي آموزش:
 
مجموعه فعالیت های این حوزه به شرح زیر می باشد:
 
·    ارزیابی مؤسسات آموزشی دولتی و خصوصی خارج از صنعت نفت به منظور رتبه بندی آنها و معرفی به شرکت های تابعه جهت ایجاد امکان استفاده از خدمات آموزشی شرکت های مورد تأیید
 
·        نظارت و ارزيابي بر دوره هاي آموزشي برگزار شده در سطح ستاد
 
·        سنجش اثربخشی دوره های آموزشی دارای اولویت
 
·        ارزیابی دوره هاي آموزشي كاركنان بدواستخدام و نظارت بر كارآموزي ایشان در سطح شرکت ملی نفت ایران
 
·        استقرار و روزآمدسازی بانک جامع اطلاعات مدرسین در سطح شرکت ملی نفت ایران
 
·        ارزیابی و نظارت بر عملکرد آموزشی ارکان تابعه شرکت ملی نفت ایران براساس مدل جایزه تعالی