مرکز آموزش زبان و کامپیوتر:
 
4-1) مرکز آموزش زبان:
 
این مرکز عهده دار برگزاری دوره های آموزشی در حوزه های زیر برای ستاد شرکت ملی نفت ایران و ستاد وزارت نفت می باشد:
 
·        برگزاری دوره های عمومی زبان انگلیسی برای کارکنان و مدیران
 
·        برگزاری دوره های تخصصی زبان انگلیسی برای مقاصد خاص ESP (ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES)
 
·        برگزاري دوره هاي آموزشي زبان انگليسي در محل كار (درصورت اعلام نیاز واحدها)
 
·        برگزاری دوره های آموزشی سایر زبان ها مانند فرانسوی و روسی (در صورت اعلام نیاز واحدها)
 
 
 
با توجه به گسترش علوم و فنون در حيطه صنعت نفت و نياز به برقراري ارتباطات علمي و تجاري در سطح گسترده، فراگيري زبان هاي خارجي و به ويژه زبان انگليسي از ضروريات اصلی به شمار مي رود. از اين رو مركز آموزش زبان همواره در تلاش بوده است تا با ارائه برنامه هاي آموزشي مورد نياز كاركنان در سطوح مديران و كارشناسان، نسبت به انجام وظيفه خود در امر يادگيري مؤثر زبان انگليسي كوشا باشد. در اين خصوص، مركز آموزش زبان با به كارگيري خدمات اساتيد مجرب و حرفه اي اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي زبان انگليسي در سطوح (Pre-Intermediate، Intermediate و Upper-Intermediate) نموده و با عنايت به دستورالعمل اجرائي زبان انگليسي در شركت، نسبت به آموزش كارمندان شاغل بر اساس نياز شغلي كه در سيستم جامع منابع انساني تغذيه گرديده است، اقدام مي نمايد. در همين راستا، لازم به ذكر است كه انتصابات و ترفيع كارمندان منوط به دارا بودن سطحي قابل قبول در شرايط احراز سمت پيش بيني شده است كه كارمند بايد در آن سطح مهارت لازم را داشته باشد.
 
 
 
  • فعاليت هاي جاري مركز:
 
-     برگزاري دوره هاي عمومي آموزش زبان انگليسي در مركز
 
-     برگزاري دوره عمومي آموزش زبان انگليسي در محل كار كاركنان (In House) جهت توانمند سازي فراگيران (روسا و كارمندان)
 
-     برگزاري دوره هاي زبان انگليسي تخصصي ESP (English for Specific Purposes) نظير    Socializing - Negotiating - English For Emails  و ...
 
-     برگزاري دوره هاي آموزش زبان به صورت نيمه حضوري (تلفني ، حضوري) در مركز
 
-     برگزاري آزمون هاي  مرتبط با حوزه زبان انگليسي  شامل آزمون اعزام به خارج از كشور، آزمون خروجي با هدف تعيين سطح مهارت زبان انگليسي شاغل و انطباق آن با سطح تعيين شده در سيستم جامع، آزمون تعيين سطح و آزمون ويژه (BULATS)
 
 
 
  • فرآيند اجرائي شركت در دوره هاي عمومي مركز ، محل كار و ESP:
 
-     ثبت درخواست  توسط متقاضي در سيستم آرمان آموزش مركزي
 
-     گروه بندي متقاضيان جهت شركت در آزمون تعيين سطح
 
-     هماهنگي زمان و محل اجرای آزمون تعيين سطح
 
-     سطح بندي متقاضيان بر اساس نمره بدست آورده
 
-     تعيين استاد دوره و اقدام جهت تهيه كتب مورد نياز
 
-     حضور متقاضي در دوره و شروع ترم
 
-     اخذ آزمون پايان دوره
 
 
  •  فرآيند اجرائي آزمون خروجي:
 
-     دريافت درخواست از واحد هاي متقاضي (شركت هاي تابعه / مديريت ها) به همراه ارسال ليست افراد با ذكر سطح زبان مورد نياز كه در سامانه جامع نيروي انساني با سمت فرد انطباق داده شده است.
 
-     بررسي وضيعت متقاضيان و تعيين زمان و مكان برگزاري آزمون
 
-     برگزاري آزمون مذكور در مركز آموزش زبان
 
-     تصحيح اوراق و اعلام نمره فرد به واحد ذي ربط
 
   
  • فرآيند اجرائي آزمون اعزام:
 
-     دريافت درخواست شركت در آزمون اعزام از سوي شركت ها/مديريت ها/ و يا از طريق واحد امور اجرائي آموزش مركزي
 
-     تعيين زمان برگزاري آزمون و اعلام به واحد ذيربط جهت هماهنگي با افراد در تاريخ تعيين شده
 
-     برگزاري آزمون مذكور در مركز آموزش زبان
 
-     تصحيح اوراق و اعلام نتايج به واحد متقاضي
 
 
 
لازم به ذكر است فرآيند اخذ آزمون تعيين سطح و BULATS شبيه دو آزمون مذكور مي باشد.
 
 
 
4-2) مرکز آموزش کامپیوتر:
 این مرکز در زمینه برگزاری کلیه دوره های عمومی (ICDL) و تخصصی کامپیوتر که موردنیاز مشاغل ستاد شرکت
ملی نفت ایران و ستاد وزارت نفت می باشد، فعالیت می نماید. روند برگزاری دوره های آموزشی کامپیوتر مشابه سایر
دوره های برگزار شده در امور اجرایی آموزش مرکزی برنامه ریزی و اجرا می گردد. درخواست برگزاری دوره از طریق سامانه آرمان برای آموزش مرکزی ارسال می گردد و براساس تعداد درخواست های واصله، دوره آموزشی در محل شرکت ملی نفت و یا مؤسسات آموزشی مورد تأیید برگزار می گردد.