اهداف و ماموریتها :

بر اساس سوابق موجود اولین نمودار سازمانی تدوین مقررات اداری و استخدامی در شرکت ملی نفت ایران مربوط به سال 1339 هجری شمسی می باشد که مطابق آن اداره مقررات و رویه های پرسنلی مستقیما زیر نظر "رئیس طرحها و خط مشی و بررسیهای پرسنلی" قرار داشته و از واحدهای تابعه امور اداری یا اداره کل پرسنل محسوب می شده است.متعاقب گسترش فعالیتهای صنعت نفت و اضافه شدن شرکتهای اصلی و فرعی، به ترتیب در سالهای 1340 و 1343 تغییراتی در ساختار آن داده شد و در سال 1357 تحت نظر مدیر امور اداری شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت.

در تاریخ بیستم شهریور ماه 1379 وزیر نفت و رئیس هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران، طی دستوری، جایگاه سازمانی اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی را زير نظر رئیس هیأت مدیره قرار داد و بدنبال آن در تاریخ نهم بهمن ماه 1380 اداره کل تشکیلات و روشها، ساختار سازمانی تدوین و مقررات اداری و استخدانی را مجدداً مورد بازنگری قرار داد. کلیه فعالیتهای این اداره در دو محور و شاخصه اصلی، " مطالعات و طرحهای راهبردی" و " بررسی و هماهنگی مقررات اداری و روشهای اداری" سازماندهی گردید.

نظر به تشکیل معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت از سال 1379 در وزارت نفت و ضرورت تجمیع واحدهای سازمانی مرتبط با فعالیتهای منابع انسانی در معاونت مذکور، از سال 1380 تا 1392 بر اساس دستور وزاری وقت نفت(رئیس هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران) تمشیت امور این اداره کل بعهده معاونت مزبور بوده و بر اساس مطالعات مجدد ساختار سازمانی معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت در سال 1392، اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی به اداره کل تغییر عنوان نموده و در زیر مجموعه معاونت یاد شده جانمایی گردید. فعالیتهای قانونی و سازمانی این اداره کل در سه محور و شاخصه اصلی " مقررات اداری و استخدامی" ، هماهنگی، مطالعات و طرحهای راهبردی" و " هماهنگی مقررات شاغلان غیر رسمی" صورت می پذیرد.

اهم وظائف:

اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی مسئول مطالعه ، بررسی و تجدید نظر در مقررات موجود، تهیه و تنظیم وپیشنهاد مقررات جدید با در نظر گرفتن خط مشی کلی وزارت نفت، نیازمندیهای نیروی انسانی عملیات در حال گسترش صنعت نفت، بررسی پیشنهادها و تهیه دستورالعملها و راهنمایی واحدهای اجرایی و نظارت در اجرای صحیح مقررات مصوب می باشد. تفسیر مقررات موضوعه در مواردیکه تعبیرهای متفاوتی از آن استنباط گردد، تکمیل و به روز نگهداری مجموعه مقررات اداری و استخدامی با توجه به آخرین تغییرات بعمل آمده در مصوبات و اطلاعیه ها و دستورالعمل ها و مسئولیت دبیرخانه شورای اداری و استخدامی بر عهده این اداره کل می باشد.

03-1-هدف از تدوین مجموعه مقررات اداری و استخدامی

مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت ایران ، به منظور آگاه ساختن مسئولین ازخط مشی و رویه های مجری در امور مربوط به کارمندان در این مجموعه گرد آوری وتنظیم گردیده و در اختیار مقامات مجاز گزارده می شود تا در تصمیماتی که در هر مورد نسبت به کارمندان اتخاذ می نمایند راهنما و حاکم باشد.

در تدوین و انتشار این مجموعه دستیابی به اهداف زیر مد نظر بوده است:

1- حصول اطمینان از اینکه در روابط با کلیه کارمندان اصول برابری و عدالت مراعات شده، از تبعیض جلوگیری به عمل آمده و وحدت عمل و هم آهنگی در زمینه امور مختلف اداری و استخدامی تآمین گردد.

2- استقرار اصولی که موجب از بین رفتن هر گونه اصطکاک بین کارمندان و رفع سو تفاهم نسبت به خط مشی و رویه های جاری شده و ضمن برقراری هم آهنگی در جریان امور شرکت / سازمان در ایجاد روحیه سالم و مثبت در بین کارمندان و در نتیجه افزایش بازده کارآنان موثر افتد.

3- ایقان به این حقیقت که با حصول هدفهای فوق احساس تعلق به دستگاه در بین کارمندان ایجاد خواهد شد .به طوری که خود را جزئئ از خانواده صنعت نفت شناخته وحاضر به هر گونه از خودگذشتگی و فداکاری در قبال دستگاه شوند واطمینان حاصل کنند که سود این امر در نهایت عاید خود آنان خواهد شد.

4- تسهیل مراجعه به اصول و موازین و خط مشی و رویه هائی که برای حسن جریان امور بوسیله مراجع مربوط وضع می گردد،تا بدین ترتیب حقی از کارمندان ضایع نشود.

 

3-06-1-هیِآت مدیره

مطابق مفاد قسمت 13-04-1 از بخش 04-1 همین فصل دارای وظایف و اختیارات مشخص می باشد .

4-06-1 مدیران و روسای امور و ادارات مستقل

مدیران و روسای امور و ادارات مستقل می توانند جهت اصلاح مقررات ،خط مشی ها و رویه ها ، نظامنامه ها و دستورات جدید اداری و استخدامی را از طریق مدیران منابع انسانی شرکت اصلی / مدیریت توسعه منابع انسانی ستاد وزارت نفت برای بررسی های کارشناسی به اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامیپیشنهاد نمایند تا در صورت قابل اجرا بودن طرحهای لازم تهیه و سپس جهت اتخاذ تصمیم به مراجع ذی ربط ارائه شود .

ضروری است روسای امور ادارات مستقل از نظر حسن اجرای مقررات در واحد زسر نظر خود و همچنین حفظ همآهنگی از کمک واحدهای خدماتی وستادی امور اداری حداکثر استفاده را بنمایند .

5-06-1-اداره کل تدوین همامنگی مقررات اداری و استخدامی

بر اساس " اهم وظایف " تعریف شده در بخش 02-1 همین فصل .

6-06-1-واحد های بررسی طرحها و هماهنگیمقررات اداری و استخدامی شرکتهای اصلی

در هر یک از چهار شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران،شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، بر اساس ساختار سازمانی ، حدود وثغور عملیات ، نیروی انسانی و... واحدهای بررسی طرحها و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی با اهم وظایف ذیل فعالیت می نمایند .

الف – بررسی و مطالعه طرحها و مقررات اداری و استخدامی مورد نیاز شرکت اصلی ذیربط و شرکتهای تابعه و ارائه پیشنهاد در زمینه اصلاح مقررات و یا ایجاد مقررات جدید به واحد تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی .

ب- شرکت در کمیته ها و شوراهای مشترک بررسی طرحهای پیشنهادی.

ج- هماهنگی در اجرای یکسان مقررات مصوب .

د-پاسخگوئی و تفسیر مقررات برای واحد های شرکت اصلی و شرکتهای تابعه .

ه- استفسار از اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی در موارد ابهام و مورد سئوال .