• مسابقات انتخابی شرکت ملی نفت ایران
  • مسابقات داخلی شرکت ملی نفت ایران 
  • المپیادهای سراسری وزارت نفت