مطالعات و طرحهاي حمايتي

اين واحد در سه سال گذشته به دلايل ذيل در واحد روابط كار و مددكاري اجتماعي شكل گرفته است :

          1 .  مراجعات مكرر كاركنان به صورت موردي به واحدهاي روابط كار و مددكاري اجتماعي و طرح درخواستهاي بي‌شمار چه دربعد مسائل اقتصادي و چه در بعد مسائل  اجتماعي و خانوادگي

                 2. ضرورت طراحي و تدوين بسته‌هاي حمايتي جامع‌نگر بخصوص در بعد حمايت‌هاي اجتماعي خانوادگي و اقتصادي

اهم وظايف و فعاليتهاي واحد مطالعات و طرحهاي حمايتي :

   *     برگزاري دورههاي آموزش تخصصي جهت ارتقاء سطح دانش، مهارت و تجربه كاركنان واحدهاي روابط كار و مددكاري در سطح شركت ملي نفت ايران (بررسي نيازهاي آموزشي كاركنان واحدهاي مرتبط، تدوين دورههاي آموزشي الويتدار، انجام هماهنگي هاي لازم با مركز آموزش، مذاكره با اساتيد، هماهنگي براي در نظر گرفتن مكان برگزاري دوره، برگزاري دوره، انجام نظرسنجي و ارائه گزارش نهايي)

   *     بررسي نيازها و مشكلات كاركنان شركت ملي نفت ايران به خصوص كاركنان مناطق عملياتي و اقماري با رويكرد كلان‌نگر (بازديد از مناطق عملياتي و مصاحبه چهره به چهره با كاركنان، اخذ نظرات كارشناسي همكاران در واحدهاي روابط كار و مددكاري اجتماعي شركتهاي تابعه، تدوين طرح‌هاي پژوهشي جامع، اخذ مجوز اجراي پژوهش، اجراي پژوهش، ارائه يافته‌هاي پژوهش در قالب طرح‌هاي حمايتي جهت رفع مسائل و مشكلات كاركنان به مراجع ذيربط از جمله هيئت مديره جهت اخذ تصميم(

      *   مراوده با كليه سازمان‌ها و واحدهاي مرتبط با نيروي انساني در سطح شركت ملي نفت ايران و همچنين سازمان‌هاي خارج از نفت براي مبادله دانش و تجربه

   *   اجرايي نمودن سند راهبردي توسعه منابع انساني و مرحله سوم مديريت استراتژيك منابع انساني مرتبط با واحد روابط كار ومددكاري اجتماعي

    *    مطالعه بر روي سيستم‌هاي حمايتي شركت‌هاي بين‌المللي نفتي درخصوص چگونگي حمايت از نيروي انساني و تلاش براي استفاده از آنها در طراحي و تدوين طرحهاي حمايتي