وزير نفت:

خانمها براي گرفتن مسئوليتهاي بزرگ تا مديريت ارشد نفت ت...


  نيروي انساني   صنعت نفت ايران
وزير نفت:
نفت ايران پس از انقلاب ملي شد
پيام معاون وزير نفت به مناسبت سالروز ملي شدن صنعت نفت همراه با طليعه بهار
پيام معاون وزير نفت به مناسبت سالروز ملي شدن صنعت نفت همراه با طليعه بهار
  صنعت نفت در جهان   گزارش تصويري
دانش آموختگان ممتاز بر اساس اعلام نیاز شرکت ها استخدام می شوند
میان مشاغل مهارتی و تخصصی صنعت نفت تعادل ایجاد می شود

رئیس آموزش و توسعه مناطق نفت خیز جنوب خبر داد
آموزشکده های فنی نفت در مناطق نفت خیز جنوب راه اندازی می شود