چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی

پورتال مديريت توسعه منابع انساني

:

صفحات :همه اسناداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو (پنجره جدید) استفاده کنید.باز کردن منوباز کردن منو

این کتابخانه سیستمی توسط امکان انتشار جهت ذخیره صفحاتی که در این سایت ایجاد می‌شوند، ایجاد شده است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
پوشه: Processes
  
13/04/1433 PORTAL\SPDesignتایید شده
پوشه: نيايش
  
23/07/1433 PORTAL\SPDesignتایید شده
about.aspx
  
20/06/1439 PORTAL\SPDesignتایید شده
Shabaniفقط بدنه اصلی
aeen nameha.aspx
  
20/06/1439 PORTAL\SPDesignتایید شده
PORTAL\SPDesignفقط بدنه اصلی
ahadis1.aspx
  
20/06/1439 PORTAL\SPDesignتایید شده
PORTAL\SPDesignفقط بدنه اصلی
ahadis2.aspx
  
20/06/1439 PORTAL\SPDesignتایید شده
Shabaniفقط بدنه اصلی
ahdaf.aspx
  
20/06/1439 PORTAL\SPDesignتایید شده
PORTAL\SPDesignفقط بدنه اصلی
akhbare_olampiyadha.aspx
  
20/06/1439 PORTAL\SPDesignتایید شده
PORTAL\SPDesignفقط بدنه اصلی
AllAnswers.aspx
  
20/06/1439 PORTAL\SPDesignتایید شده
PORTAL\SPDesignhttp://hrm.nioc.ir/_catalogs/masterpage/BlankWebPartPage.aspx
amaken_varzeshi.aspx
  
20/06/1439 PORTAL\SPDesignتایید شده
PORTAL\SPDesignفقط بدنه اصلی
amoozesh.aspx
تحویل گرفته شده توسط: PORTAL\SPDesignamoozesh.aspx
تحویل گرفته شده توسط: PORTAL\SPDesign
  
07/02/1441 PORTAL\SPDesignتایید شدهPORTAL\SPDesignPORTAL\SPDesignفقط بدنه اصلی
amoozesh_zaban.aspx
  
12/10/1440 PORTAL\SPDesignتایید شده
PORTAL\SPDesignفقط بدنه اصلی
arzyabi.aspx
  
12/10/1440 PORTAL\SPDesignتایید شده
PORTAL\SPDesignفقط بدنه اصلی
Bashgah_1.aspx
  
20/06/1439 PORTAL\SPDesignتایید شده
PORTAL\SPDesignفقط بدنه اصلی
Bashgah_2.aspx
  
20/06/1439 PORTAL\SPDesignتایید شده
PORTAL\SPDesignفقط بدنه اصلی
Bashgah_3.aspx
  
20/06/1439 PORTAL\SPDesignتایید شده
PORTAL\SPDesignفقط بدنه اصلی
baygani.aspx
  
20/10/1440 PORTAL\SPDesignتایید شده
PORTAL\SPDesignفقط بدنه اصلی
bazresi.aspx
  
20/10/1440 PORTAL\SPDesignتایید شده
PORTAL\SPDesignفقط بدنه اصلی
bazresi_kala.aspx
  
20/10/1440 PORTAL\SPDesignتایید شده
PORTAL\SPDesignفقط بدنه اصلی
bedasht.aspx
  
20/10/1440 PORTAL\SPDesignتایید شده
PORTAL\SPDesignفقط بدنه اصلی
boorsetahsili.aspx
  
20/06/1439 PORTAL\SPDesignتایید شده
Shabaniفقط بدنه اصلی
boorseyeh.aspx
  
20/06/1439 PORTAL\Mansouriتایید شده
Shabaniفقط بدنه اصلی
call_amoozesh.aspx
  
12/10/1440 PORTAL\SPDesignتایید شده
PORTAL\SPDesignفقط بدنه اصلی
comming-soon.aspx
  
20/06/1439 PORTAL\SPDesignتایید شده
PORTAL\SPDesignصفحه جزءوب خالی
Contact.aspx
  
20/06/1439 PORTAL\SPDesignتایید شده
PORTAL\SPDesign
contact-manager.aspx
  
20/06/1439 PORTAL\SPDesignتایید شده
PORTAL\SPDesignصفحه جزءوب خالی
contactmgr.aspx
  
20/06/1439 PORTAL\SPDesignتایید شده
contactmgr2.aspx
  
20/06/1439 PORTAL\SPDesignتایید شده
PORTAL\SPDesignصفحه جزءوب خالی
darbare omor varesh.aspx
  
20/06/1439 PORTAL\SPDesignتایید شده
PORTAL\SPDesignفقط بدنه اصلی
darmani.aspx
  
20/06/1439 PORTAL\Mansouriتایید شده
PORTAL\Mansouriفقط بدنه اصلی
1 - 30بعدی