چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
  
  
  
  
jcarousellite_ext_1.0.3.js
  
06/01/1440 PORTAL\SPDesign
jquery1.7.js
  
06/01/1440 PORTAL\SPDesign
jquery-3.2.1.min.js
  
06/01/1440 PORTAL\SPDesign
Script.js
  
06/01/1440 PORTAL\SPDesign
tabshead.js
  
06/01/1440 PORTAL\SPDesign
tabshead1.js
  
06/01/1440 PORTAL\SPDesign