چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
  
  
  
  
ie8.css
  
06/01/1440 PORTAL\SPDesign
Style.css
  
06/01/1440 PORTAL\SPDesign