چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
 

نظرسنجي امورگردشگري و خدمات فرهنگي

جنسيت

ميزان تحصيلات

وضعيت پاسخگو

محل خدمت

كيفيت تورهاي سياحتي داخلي راچگونه ارزيابي مي كنيد؟

كيفيت تورهاي سياحتي خارجي راچگونه ارزيابي مي كنيد؟

كيفيت تورهاي زيارتي داخلي راچگونه ارزيابي مي كنيد؟

كيفيت تورهاي زيارتي خارجي راچگونه ارزيابي مي كنيد؟

نحوه توزيع بليط اماكن رفاهي خارج ازشركت راچگونه ارزيابي مي كنيد؟

كيفيت جُنگ و مسابقات خانوادگي راچگونه ارزيابي مي كنيد؟

كيفيت كلاسهاي فرهنگي و هنري را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

كيفيت اردوهاي فرزندان كاركنان را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

نحوه ارائه خدمات فيلم درخانه هاي فرهنگ را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

كيفيت برنامه هاي هنري را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

نحوه اطلا ع رساني فعاليت هاي امورگردشگري و خدمات فرهنگي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

نحوه برخوردپرسنل گردشگري را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

نحوه برخوردپرسنل فرهنگي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

انتقاد و پيشنهاد خود را مطرح نمائيد:


فيلد امنيتي *

Please verify the text shown in the image