سیستمهای اطلاعات مدیریت توسعه منابع انسانی
(HR-MIS)
 
 
 معرفی واحد:
 
       سیستمهای اطلاعات مدیریت از واحدهای ستادی مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران می‌باشد که از طریق نظارت و كنترل دقيق بر فعاليت‌هاي سازمان و ایجاد مکانیسم كاهش حدس و گمان در فرآیندها، امكان برنامه‌ريزي راهبردی را حاصل و سبب ایجاد تسهیل و تسریع در اتخاذ تصميمات مدیریتي با بالاترین دقت و کمترین هزینه می‌گردد.
 
چشم‌انداز:
 
       سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت بر انجام فعاليت‌هاي واحدهاي حوزه مديريت توسعه منابع انساني در زمينه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات و پياده‌سازي مديريت دانش به منظور بهبود تصميم‌گيري‌هاي مديريتي در سازمان
 
راهبردها:
 
v  هم‌راستايي با اهداف مديريت در خصوص شناسايي، انتخاب و بسترسازي در زمينه استقرار سيستم‌هاي مديريتي نوين در حوزه منابع انساني
v  توسعه و بکارگیری سيستم‌ها و تکنولوژی‌های فن‌آوری اطلاعات جهت فراهم نمودن اطلاعات دقيق و قابل استفاده در فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حوزه منابع انساني شركت
v  یکپارچه‌سازي آمار و اطلاعات حوزه منابع انساني با هدف افزايش دقت و کاهش زمان دسترسي به گزارشات
v  بکارگيري فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در سطوح مختلف سازماني مديريت توسعه منابع انساني با رويكرد تسهيل، تدقيق و توسعه فرآيندها
v  تحقيق و توسعه مستمر در زمينه فن‌آوري‌هاي نوين حوزه توسعه منابع انساني
v  افزايش سطح و كاهش زمان خدمات به كاربران به منظور ارتقاي سطح رضايت مشتريان
v  آشنايي با فرآيندهاي جاري و فعاليت‌هاي حوزه‌هاي وظيفه‌اي مديريت توسعه منابع انساني به منظور امكان‌سنجي مكانيزه نمودن فرآيندها
v  سياست‌گذاري و نظارت بر ايجاد زير ساختهاي هوش سازماني بمنظور ارتقاء مزيت رقابتي (BI)
v  توجه ويژه به ايجاد زيرساخت‌هاي مديريت دانش در سازمان و ايجاد فرهنگ به‌كارگيري آن به‌منظور ارتقاء اثربخشي دانش در سازمان
 
اهداف و برنامه‌ها:
 
v  فراهم‌سازي سيستم‌هاي مديريت اطلاعات و سيستم‌هاي مبتني بر دانش بر اساس برنامه‌های اعلام شده حوزه مدیریت (MIS & KBS)
v  سياستگذاري و نظارت بر ايجاد سیستمهاي یکپارچه آمار و اطلاعات(SIS) در حوزه مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران
v  پياده‌سازي و توسعه روش‌ها و سياست‌هاي مربوط به سیستمهای اطلاعاتی براي سازمان (MIS)
v  طراحي، پياده‌سازي و پشتيباني پرتال توسعه منابع انساني بمنظور اطلاع‌رساني يكپارچه و امكان ايجاد ارتباط مستقيم با مديريت توسعه منابع انساني
v  نظارت و ارزيابي سیستم‌های مبتنی بر دانش به منظور استخراج و بهره‌برداری از منابع اطلاعاتی موجود در سازمان(KM)
v  سياست‌گذاري و نظارت بر استقرار سیستم‌های تصمیم يار (DSS)
v  ارائه راهكارهاي مناسب به منظور طراحي و پياده‌سازي سيستم‌هاي اطلاعاتي منابع انساني (HRIS)
v  نظارت بر تهيه، طراحي، پياده‌سازي، استقرار، پشتيباني و توسعه سيستم‌هاي نرم‌افزاري کاربردي مديريت توسعه منابع انساني
v  تأمين و تجهيز نيازهاي سخت‌افزاري و اقلام کامپيوتري واحدهاي حوزه مديريت توسعه منابع انساني
v  استخراج اطلاعات معتبر از پايگاه داده‌هاي موجود در حوزه مديريت توسعه منابع انساني به منظور استفاده در تصميم‌گيري آتي
v  سياست‌گذاري و نظارت بر کاهش زمان دسترسي به آمار و اطلاعات یکپارچه مربوط به حوزه منابع انساني
v  سیاست‌گذاری در جهت ایجاد بسترهای لازم هوش سازمانی و داشبورد حوزه مدیریت توسعه منابع انسانی
v  ارائه پیشنهادات مدیریتی در جهت بهبود برنامه‌ها و فعاليت‌هاي سازماني بر مبناي نتايج تجزيه‌وتحليل داده‌هاي مرتبط با حوزه‌هاي وظيفه‌اي
v  شناسایی، توسعه و به‌کارگيري قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي استراتژيک فن‌آوري اطلاعات
v  آشنايي مدیران حوزه توسعه مديريت منابع انساني با قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي فن‌آوري اطلاعات در جهت توسعه سازمان
v  شناسايي فرآيندهاي غير مكانيزه ادارات و ارائه راه‌حل‌هاي مبتني بر فن‌آوري اطلاعات
v  يكپارچه‌سازي و اطلاع‌رساني سيستم‌هاي موجود و مجموعه کاربردهاي آن در حوزه توسعه مديريت منابع انساني
v  فراهم آوردن شرايط تحقيق و توسعه مستمر در زمينه فناوري‌هاي نوين حوزه توسعه منابع انساني
v  ايجاد سيستم‌هاي مديريت درخواست مشتريان
v  تدوين استانداردهاي زمان پاسخ براي خدمات پشتيباني ارائه شده توسط كارشناسان سيستم‌هاي اطلاعات مديريت
v توسعه و تجهيز ملزومات سخت‌افزاري در حوزه مديريت توسعه منابع انساني