چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
ورود

:

list

آخرین اصلاح در 19/04/1439 توسط Shabani
فهرست اسامي و مشخصات كاركنان واحد روابط كار و صندوق تامين آتيه
 
رديف
نام و نام خانوادگي
مدرك تحصيلي
سمت سازماني
شماره اتاق
شماره تلفن
1
نصراله جنگجو
ليسانس
رئيس روابط كاروصندوق تامين آتيه
1211
66153775
2
سعيد منصوري
ليسانس
        كارشناس روابط كار
1214
66152737
3
مهدي نريميسازاد
ليسانس
مسئول دبيرخانه انتخاب كارمندان نمونه
1308
66152226
5
مژگان فخاري
ديپلم
آناليست پرداخت غرامت
1210
66152179
4
اميد نوروزي
ليسانس
آناليست ارشد پرداخت غرامت
1211
66152705