كارت اعتباري ثمين
 
 با توجه به عقد قرارداد در سال 1380 با شركت ايزايران فعاليت كارتهاي اعتباري گسترش پيدا كرد و كارتها در سطح چهار شركت  اصلي (شركت ملي نفت ايران و شركت ملي پالايش و پخش ، شركت ملي صنايع پتروشيمي و ستاد وزارت نفت ) صادر و توزيع گرديد .
در سالهاي ابتدايي ماهانه حدود 10 الي 11 هزار نفر بطور ميانگين از اعتبار كارتهاي مذكور در سطح چهار شركت  اصلي استفاده مي كردند كه با توجه به تصميمات متخذه از شهريور ماه  سال 89 امور كارتهاي اعتباري محدود به شركت ملي نفت ايران و ستاد وزارت نفت گرديد .
و با گسترش روزافزون خدمات الكترونيكي در سطح كشور با عنايت باينكه كارتهاي مذكور بصورت off line بود و قابل استفاده در سيستم شتاب بانكي كشور نبود ، سطح تقاضاي كاركنان و استفاده از كارتهاي ثمين كاهش پيدا كرد و در نهايت در آذر ماه 1390 نسبت به اتمام قرارداد با شركت فوق اقدام گرديد .