بيمه حوادث انفرادي

 

در عصر حاضر با توجه به پيشرفت روز افزون صنعت، بشر روز به روز در معرض خطرات و حوادث گوناگون قرار می گيرد. يکی از طرق كاستن از عواقب مادی اين خطرات، استفاده از بيمه حوادث است. بدين صورت که بيمه گذار با پرداخت حق بيمه ناچيزی پوشش های مورد نياز خود را از شرکت بيمه تحصيل می نمايد.كليه خدمات مربوط به پيگيري و دريافت خسارت مربوطه را شركت امين پارسيان انجام خواهد داد .

 

 

خطرات تحت پوشش اين بيمه نامه عبارتند از :
  •         خطر فوت: در صورت فوت بيمه شده بر اثر حادثه تمام سرمايه بيمه به ذينفع قيد شده در برگ پيشنهاد پرداخت خواهد گرديد.
  •         هزينه های پزشکی: در صورتی که حادثه ديده نياز به کمک های درمانی داشته باشد، بيمه گر برای هر حادثه تا مبلغ پيش بينی شده در متن بیمه نامه حوادث و بر اساس شرايط عمومي اين نوع بيمه نامه ، غرامت را محاسبه و به بيمــه شده پــرداخت خواهد كرد. لازم به ذکر است که اين پوشش در صورت درخواست بيمه شده به بيمه نامه اضافه می گردد.
  •         نقص عضو و از کارافتادگی دائم (کلی و جزئی): در صورتی که صدمه بدنی موجب نقص عضو و يا از کارافتادگی کامل و دائم گردد. طبق جدول نقص عضو مندرج در متن بيمه نامه حوادث، غرامت محاسبه و به بيمه شده پرداخت خواهد شد.
  •         غرامت روزانــه: (درصــورت درخواست) در مواردی که بيمه شده در اثر صدمه جانی دچار از کارافتادگــی موقت شده، به طوريکــه نتوانــد به کار روزمره خود که از آن امرار معاش می نمايد، ادامه دهد. بيمه گر از ششمين روز از کار افتادگی حداکثر به مدت 6 ماه غرامت روزانه پيش بينی شده در شرايط خصوصی بيمه نامه را به بيمه شده پرداخت خواهد کرد.
         
رديف
نوع پوشش بيمه اي
ميزان حق بيمه
ميزان تخفيف
شرايط پرداخت
1
بيمه حوادث انفرادي
طبق نظر كارشناس
30%
اقساط 12 ماهه
 
 
مزاياي بيمه هاي گروهي
 
 
1-  نداشتن نگراني در مورد ادامه قرارداد (چون تمديد قرارداد بصورت تجميعي از طرف شركت انجام مي‌پذيرد و بنابراين بيمه ‌شده هرگز نگران از بين رفتن پوشش بيمه‌اي به علت عدم تمديد بيمه نامه نخواهد بود)
2-  حذف تشريفات عقد قرار بيمه‌نامه براي افراد متقاضي پوشش‌هاي بيمه و صرفه‌جوئي در وقت و بهره‌گيري از نظريه‌هاي كارشناسي امور بيمه‌اي
3-  به دليل بالا بودن تعداد افراد ، امكان گرفتن تخفيف در نرخ حق بيمه‌ها بدليل كاهش هزينه هاي اداري بيمه‌گر مقدور خواهد بود.
4-  كسر مستقيم نرخ حق بيمه‌ها از حقوق / دستمزد كاركنان باعث صرفه‌جوئي در وقت و هزينه‌هاي مرتبط  ديگر خواهد شد.