كارت خريد چند منظوره اتكاكارت
 
 
            
تسهيلات ويژه (كارت اعتباري اقساطي لوازم خانگي)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* صدور كارت اعتباري اقساطي لوازم خانگي، فقط قابل بهره‌برداري در فروشگاههاي زنجيره اي اتكا مي باشد.
 
* ميزان اعتبار حداقل يك ميليون تومان و حداكثر چهار ميليون تومان مي باشد
 
* سقف اعتبار طبق فرمول مشخص توسط امور بيمه اي و تسهيلات ويژه  تعيين خواهد شد.
 
* به ازاي هر خريد،  بازپرداخت اقساط ده ماهه مي باشد و اعتبار استفاده شده بعد از قسط دهم به اعتبار اوليه برگشت خواهد شد.

*    هزينه صدور اوليه كارت رايگان مي باشد.
 
* هزينه صدور مجدد كارت و تمديد آن 20000ريال مي باشد كه از كارمند دريافت ميگردد
 
*    هزينه صدور مجدد رمز،دريافت نمي شود.
 
* در صورت تاخير در باز پرداخت اقساط به ازاء هر ماه تاخير معادل 2% كارمزد از كارمند كسر
مي گردد.
 
 
 
 
تسهيلات ويژه خريد اعتباري از طريق كارت‌هاي الكترونيكي (سوپر ماركت)
 
* صدور كارت اعتباري الكترونيكي(سوپرماركت)، فقط قابل بهره‌برداري در فروشگاههاي زنجيره اي اتكا مي باشد.
 
*    ميزان اعتبار حداقل يك ميليون ريال و حداكثر شش ميليون ريال مي باشد
 
* سقف اعتبار طبق فرمول مشخص توسط امور بيمه اي و تسهيلات ويژه تعيين خواهد شد.
 
* به ازاي هر خريد،  بازپرداخت اقساط دو ماهه مي باشد و اعتبار استفاده شده بعد از پرداخت هر قسط به اعتبار اوليه برگشت خواهد شد.
 
*    هزينه صدور اوليه كارت رايگان مي باشد.
 
* هزينه صدور مجدد كارت و تمديد آن 20000 ريال مي باشد كه از كارمند دريافت مي گردد. 
 
*    هزينه صدور مجدد رمز،دريافت نمي شود.
 
* در صورت تاخير در باز پرداخت اقساط به ازاء هر ماه تاخير معادل 2% كارمزد از كارمند كسر مي گردد.
 
 
 
اطلاعات لازم در خصوص اقلام و ليست فروشگاههاي زنجيره اي اتكا: