بيمه درمان مسافرين در خارج از كشور
 
اين بيمه نامه جهت افرادي كه عازم به خارج از كشور مي باشند تنظيم گرديده و شرايط آن با ساير بيمه نامه ها متفاوت است .بيمه نامه درمان مسافرين خارج كشور كه توسط شركت خدمات بيمه اي امين پارسيان صادر مي گردد ، كليه هزينه هاي بیماری و حوادث ناگهانی بيمه شدگان را كه در طول سفر واقع شود تا مبلغ حداکثر  50.000 يورو  یا دلار آمريكا تعهد مي نمايد.
مزاياي پوشش اين بيمه نامه عبارتند از:
         
  •      انتقال پزشكي : در صورتي كه بيمه شده دچار جراحات بدني و يا بيماري ناگهاني درمدت اعتبار قرارداد گردد ، مؤسسه امداد رساني طرف قرارداد شركت بيمه پارسيان هماهنگي هاي لازم را با نزديك ترين بيمارستان سازماندهي وهزينه هاي آنرا پرداخت خواهد نمود.
  •      پرداخت هزينه هاي درماني: مؤسسه مزبور، پرداخت هزينه هاي درمان ، جراحي ، داروخانه و بيمارستان و درموارد نياز فوري ناشي از جراحات بدني و يا بيماري ناگهاني را تضمين مي نمايد .
  •      راهنماي پزشكي : درموارد فوريت پزشكي اطلاعات مورد نياز بيمه شده از قبيل نام پزشكان متخصص ،دندانپزشكان ، داروخانه ، بيمارستان و... در اختيار وي قرارخواهد گرفت .
  •      پرداخت هزينه هاي فوريتهاي دندانپزشكي : هزينه فوريتهاي دندانپزشكي بيمه شده كه ناشي از صدمه بدني يا بيماري باشد به استثناء پروتز و يا پركردن دندان تاسقف مشخص قابل پرداخت مي باشد.
  •      بازگرداندن جسد متوفي: در صـورت فوت بيمـه شده در طول مـدت بيمه نامه ، مؤسسه مزبور هزينه هاي لازم در مـورد سـازماندهي و بازگرداندن را به ايران پرداخت خواهد نمود.
  •      كمك رساني حقوقي : مؤسسه مزبور، دفاع حقوقي از بيمه شده را تامعادل سقف مشخص در شرايطي كه وي مطابق قوانين محلي تحت پيگرد مسؤوليت مدني قرارگيرد را پرداخت خواهد نمود.
  •      پرداخت هزينه مسافرت همراه : درصورتيكه بيمه شده در اثر جراحات بدني و يا بيماري بيش از 10روز متوالي در بيمارستان بستري گردد، مؤسسه مزبور به درخواست بيمه شده ، هزينه رفت و برگشت فرد همــراه را از ايران به محل بستري وي پرداخت مي نمايد.
  •      راهنمايي براي رفع مشكلات : درصورت مفقود شدن و يا به سرقت رفتن مدارك مهم مسافرت از قبيل پاسپورت ، ويزا ،‌بليط و... مؤسسه مزبور به درخواست اطلاعات لازم در مورد چگونگي اقدامات قانوني براي جايگزين نمودن آنها را منطبق با قوانين محلي در اختيار بيمه شده خواهد گذاشت.
  •      بازگرداندن كودكان بي سرپرست: درصورت فــوت بيمـــه شده ، كـــودك زيـــر 15 سـال همراه وي كه بي سرپرست مانده است مؤسسه كمك رسان هزينه هاي بازگشت كودك را به ايران تحت نظر يك بزرگسال پرداخت خواهد كرد .
 
رديف
نوع پوشش بيمه اي
ميزان حق بيمه
ميزان تخفيف
شرايط پرداخت
1
بيمه درمان مسافرين درخارج از كشور
طبق نظر كارشناس
10%
اقساط 12 ماهه
 
 
 
 
مزاياي بيمه هاي گروهي
 
 
 
1-  نداشتن نگراني در مورد ادامه قرارداد (چون تمديد قرارداد بصورت تجميعي از طرف شركت انجام مي‌پذيرد و بنابراين بيمه ‌شده هرگز نگران از بين رفتن پوشش بيمه‌اي به علت عدم تمديد بيمه نامه نخواهد بود)
2-  حذف تشريفات عقد قرار بيمه‌نامه براي افراد متقاضي پوشش‌هاي بيمه و صرفه‌جوئي در وقت و بهره‌گيري از نظريه‌هاي كارشناسي امور بيمه‌اي
3-  به دليل بالا بودن تعداد افراد ، امكان گرفتن تخفيف در نرخ حق بيمه‌ها بدليل كاهش هزينه هاي اداري بيمه‌گر مقدور خواهد بود.
4-  كسر مستقيم نرخ حق بيمه‌ها از حقوق / دستمزد كاركنان باعث صرفه‌جوئي در وقت و هزينه‌هاي مرتبط  ديگر خواهد شد.