•     بيمه بدنه :
اتومبيــل بيمه شده در مقابل خطراتي از قبيل سرقت کلی، آتش سوزی، انفجار و تصــادف تحت پوشش قرار می گيرد و خسارات جزئی و کلـی وارد به اتومبيـل، دستمـــزد ، تعميـرات و ارزش لوازم به قيمت روز حادثــه پرداخت می گــردد و با پـرداخت حق بيمه اضافی، بيمه شده می تواند خطــرات سرقت جزئــی، قطعــات اصلـــی و همچنين در مدت تعميـــرات اتومبيل روزانه مبلغی را (حداکثر 30 روز) به عنوان اياب و ذهاب دريافت نمايد.
 
   بيمه ثالث :                                                                                                         
 
چنانچه دارندگان وسيله نقليه موتــوری خسارات مالی و جانی به افراد ثالث وارد نمايند خسارات وارده توسط بيمه گر جبران خواهد شد. البته تعهدات قانوني بيمه گر چه در بخش مالي و چه در بخش پرداخت غرامت جاني بايد به نحوي باشد كه بتواند پوشش هاي لازم را به بيمه گذار ارائه دهد .
         
  •   بيمه سرنشین :
در اين بيمه نامه غرامت جانی وارد به سرنشين وسايل نقليه موتوری بر اساس ظرفيت مجاز که راننــــده مورد بيمه خود مقصر باشد، بيمه گر غرامت فوت، نقص عضو و هزينـه هــای پزشکی سرنشينان وسيله نقليه بيمه شده را تا حد تعهدات جبران می نمايد.
 
رديف
نوع پوشش بيمه اي
ميزان حق بيمه
ميزان تخفيف
شرايط پرداخت
1
بيمه بدنه اتومبيل
طبق نظر كارشناس
30 درصد تخفيف گروهي +
 10 درصد تخفيف ويژه
30% نقد بقيه
در 8 قسط
2
بيمه شخص ثالث
طبق درخواست
v      5 درصد علاوه بر تحفيفات عدم خسارت مصوب بيمه مركزي (در بيمه‌نامه هاي داراي تخفيف عدم خسارت)
v   15 درصد تخفيف در مازاد ثالث اجباري(كاركنان و همسر)
30% نقد بقيه
در 2 قسط
 
 
 
مزاياي بيمه هاي گروهي
 
 
1-  نداشتن نگراني در مورد ادامه قرارداد (چون تمديد قرارداد بصورت تجميعي از طرف شركت انجام مي‌پذيرد و بنابراين بيمه ‌شده هرگز نگران از بين رفتن پوشش بيمه‌اي به علت عدم تمديد بيمه نامه نخواهد بود)
2-  حذف تشريفات عقد قرار بيمه‌نامه براي افراد متقاضي پوشش‌هاي بيمه و صرفه‌جوئي در وقت و بهره‌گيري از نظريه‌هاي كارشناسي امور بيمه‌اي
3-  به دليل بالا بودن تعداد افراد ، امكان گرفتن تخفيف در نرخ حق بيمه‌ها بدليل كاهش هزينه هاي اداري بيمه‌گر مقدور خواهد بود.
4-  كسر مستقيم نرخ حق بيمه‌ها از حقوق / دستمزد كاركنان باعث صرفه‌جوئي در وقت و هزينه‌هاي مرتبط  ديگر خواهد شد.