چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
ورود

:

شرح كار

شرح كار (تعيين و تكليف اسناد  و مدارك)
 
تمامي شركت ها/ مديريتها/ واحدهاي ستادي مي بايست مطابق با دستورالعمل اجرايي (مصوبه 1085) نسبت به تشكيل كميسيون فرعي و تشكيل جلسات به صورت مداوم اقدام نمايند تا از اين طريق نسبت به تهيه يا بروز رساني جدول زمانبندي ارزشيابي اسناد و مدارك- نظارت بر بايگانيها اسناد و مدارك جاري و راكد مربوطه، بررسي و آماده سازي اوراق راكد غير ضروري جهت بازديد و ارزشيابي آن اقدام نمايند.
-در صورت دارا بودن جدول زمانبندي اسناد و مدارك مصوب، ادارت مي بايست نسبت به تفكيك و بررسي (مطابقت با جدول زمانبندي) اوراق راكد و بلا استفاده اقدام نمايند و پس از تكميل فرمهاي شماره 1 و 2  ارزشيابي اسناد و مدارك،  نسبت به درخواست بازديد از طريق كميسيون فرعي  اقدام نمايند.
-   پس از تاييد اوراق توسط كميسيون فرعي، مكاتبه و ارسال اصل فرم تكميل شده شماره 2 بهمراه درخواست بازديد به كميسون اصلي (جهت اعزام هيات بازديد) صورت مي پذيرد.
-  پس از تطبيق فرمهاي شماره 2 توسط كارشناسان اين اداره، با جداول زمانبندي مصوب، در صورت تاييد، نسبت به بازديد اوليه با هماهنگي قبلي اقدام   مي شود.
-در صورت تاييد بازديد اوليه و رعايت تمامي موارد (تكميل و الصاق فرمهاي شماره 1 با محتويات داخل بسته ها و رعايت طول عمر سپري شده اوراق آماده شده مطابق جداول زمانبندي مصوب) هيات بازديد متشكل از نمايندگان واحدهاي حسابرسي / مديريت امور حقوقي/ بازرسي/ حراست/ دبيرخانه به همراه دبير و رئيس كميسيون پس از هماهنگي، جهت بازديد نهايي و در نهايت صدور راي اقدام مي نمايد.
-صدور راي و ابلاغ صورتجلسه ممكن است شامل موارد (مجوزامحاء/ انتقال/ فروش يا نگهداري) باشد.
-پس از ابلاغ صورتجلسه، هماهنگي با دبير كميسيون جهت اجراي راي صادره مندرج در صورتجلسه ابلاغي صورت مي پذيرد.